รายวิชาการจัดการสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม


3.1 วีดีโอการสอน

3.2 วีดีโอการสอนหลักการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์

3.3 วีดีทัศน์โฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย