LISTA E LËNDËVE NË PROGRAMET STUDIMORE

CIKLI I PARË

Numri rendor në çdo katror krahas lëndës, tregon lëndën paraprake që është parakusht.

Parakushti për dëgjim, tregon se lënda nuk mund të dëgjohet (regjistrohet), nëse lënda paraprake (parakusht për dëgjim) nuk e ka nënshkrimim se është dëgjuar me sukses.

Parakushti për provim, tregon se lënda nuk mund të paraqitet për provim, nëse lënda paraprake (parakusht për provim) nuk është kaluar me sukses.