NJOFTIM PËR PJESËMARRJE NË SIMPOZIUMIN SHKENCOR DHE THIRRJE PËR PUNIME

Viti 1968 – SFIDË E IDENTITETIT KOMBËTAR TË SHQIPTARËVE NË MAQEDONI

-------------------

CALL FOR SYMPOSIUM & PAPER SUBMISSION

1968 - CHALLENGE OF ALBANIAN NATIONAL IDENTITY IN MACEDONIA


FTESË

Kemi nderin t’Ju ftojmë në simpoziumin shkencor të Fakultetit Filozofik të Universitetit të Tetovës

Viti 1968 – Sfidë e identitetit kombëtar të shqiptarëve në Maqedoni

22 dhjetor 2018

Simpoziumi do t’i zhvillojë punimet nga fusha e Filozofisë, Historisë, Psikologjisë, Sociologjisë dhe Filologjisë në suaza të këtyre temave dhe nëntemave:

 • Demonstratat e vitit 1968 dhe risjellja e flamurit kombëtar shqiptar
 • 50 vjet nga demonstratat e 22 dhjetorit të vitit 1968 në Tetovë
 • Demonstratat e vitit 1968: Refleksion i pakënaqësive të shtresuara
 • Kosova në vitin 68-të – reflektimi në Maqedoni
 • Demonstratat e vitit 1968 në Tetovë në dioptrinë e komunistëve shqiptarë
 • Atdhetarizmi si kontribut dhe vlerë e demonstratave të vitit 1968
 • Demonstratat e vitit 1968 – sfidë e identitetit kombëtar të shqiptarëve në Maqedoni
 • Zëri i protestës kundër diskriminimit etnik të shqiptarëve në Maqedoni, në demonstratat e vitit 1968

INVITATION

We are pleased to invite you to the Scientific Symposium organized by the Faculty of Philosophy – University of Tetova

1968 – Challenge of Albanian National Identity in Macedonia

December 22, 2018

The Symposium will cover topics on Philosophy, History, Psychology, Sociology and Philology based on the following topics and sub-topics:


 • Demonstrations of 1968 and reappearance of the Albanian national flag
 • 50 years of the demonstrations of 22 December 1968 in Tetova
 • Demonstrations of 1968: Reflection of stratified dissatisfaction
 • Kosovo in ‘68 - reflection in Macedonia
 • Demonstrations of 1968 in Tetova in the Albanian communists diopter
 • Patriotism as a contribution and value of the 1968 demonstrations
 • Demonstrations of 1968 - challenge of national identity of Albanians in Macedonia
 • Voice of protest against the ethnic discrimination of Albanians in Macedonia, in the 1968 demonstrations