6TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE OF THE FACULTY OF PHILOLOGY

Kemi nderin t’Јu ftojmë në Konferencën e gjashtë ndërkombëtare shkencore të Fakultetit Filologjik të Universitetit të Tetovës, me temë: „Gjuha, letërsia dhe kultura në shekullin XXI ” e cila do të mbahet më 13 -15 nëntor 2019.

Konferenca punimet do t`i zhvillojë në suaza të këtyre temave dhe nëntemave:

1. Gjuha dhe interneti

2. Gjuha standarde shqipe në Republikën e Maqedonisë së Veriut

3. Letërsia dhe interneti

4. Gjuhësi teksti

5. Sfidat e përkthimit sot

We are honored to invite you to the International Conference of the Faculty of Philology at University of Tetova, titled

„ Language, literature and culture in the 21 century” that will be held on November 13 - 15, 2019.

Conference papers will be conducted within the frames of the following topics and subtopics:

1. Language and the Internet

2. Contemporary English Language in North Macedonia

3. Literature and the Internet

4. Text linguistics

5. Recent challenges in Translation

Ни претставува голема чест да Ве поканиме за учество на шестата научна Меѓународна Конференција на Филолошкиот факултет при Универзитет во Тетово, со наслов: „Јазикот, литературата и културата во XXI век ” која ќе се одржи на 13 - 15 ноември 2019 г.

Темите и под темите на конференцијата ќе бидат следниве:

1. Јазикот и интернетот

2. Албанскиот стандарден јазик во Република Северна Македонија

3. Књижевноста и интернетот

4. Лингвистика на текстот

5. Преведување денес