4th International Conference of Philological Faculty

Kemi nderin t’ju ftojmë në Konferencën e 4-të Ndërkombëtare Shkencore të Fakultetit Filologjik të Universitetit të Tetovës

„Gjuha dhe letërsia – sfidë specifike në zhvillimin socio-etik dhe atë profesional”

21 - 22 Prill 2017

Konferenca punimet do t`i zhvillojë në suaza të këtyre temave dhe nëntemave:

 • „Problemet e sotme në zbatimin e normës standarde të gjuhës“
 • „Çështjet aktuale në mësimdhënien e gjuhës së huaj“
 • „Fjalori politik në legjislacion dhe në organet ekzekutive“
 • „Letërsia evropiane dhe letërsia shqipe – analizë krahasimtare“
 • „Letërsia e anatemuar shqiptare“
 • „Lënda Gjuhë dhe letërsi shqipe – probleme dhe dilema“

________________________________________

We are honored to invite you to the Fourth International Scientific Conference of the Philological Faculty at the University of Tetova

„Language and literature – a specific challenge in socio-ethic and professional development”

21 - 22 April, 2017

The Conference will focus on the following Fields and Sub-fields:

 • „Current issues in applying standard language norms“
 • „Current trends in foreign language teaching“
 • „Political rhetoric in legislative and executive communication“
 • „European and albanian literature – comparative analysis“
 • „Neglected albanian literature“
 • „Albanian language and literature – issues and dilemmas“

_______________________________________

Ни претставува особена чест да ве поканиме да земете учество на IVта научна Меѓународна конференција на Филолошкиот факултет при Универзитетот во Тетово

„Јазикот и книжевноста – специфичен предизвик за социо-етичкиот и за професионалниот развој“

21 - 22 Aприл 2017

Темите и подтемите на Конференцијата ќе бидат:

 • „Актуелните проблеми во спроведувањето на стандарднојазичната норма“
 • „Тековните проблеми во наставата по странски јазик“
 • „Политичкиот речник во легислативата“
 • „Европската и албанската книжевност – компаративна анализа“
 • „Предметот Албански јазик и книжевност – проблеми и дилеми“