5TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE OF THE FACULTY OF PHILOLOGY

Kemi nderin t’ju ftojmë në Konferencën e pestë ndërkombëtare shkencore të Fakultetit Filologjik të Universitetit të Tetovës, me temë: „Prurje të reja për gjuhën, letërsinë dhe kulturën„

e cila do të mbahet më 7 dhjetor 2018

Konferenca punimet do t`i zhvillojë në suaza të këtyre temave:

1. Gjuhësia bashkëkohore dhe trendet e reja në rrafshin krahasimtar

2. Gjuhësi teksti dhe përkthim

3. Pikëpamjet e reja të studimeve letrare

4. Simbolet mitike në letërsi

__________________________________________________________

We are honored to invite you at the 5th International Scientific Conference of the Faculty of Philology at University of Tetova, entitled „New Contributions on Language, Literature and Culture”

that will be held on December 7, 2018

Conference papers will be conducted within the frames of the following topics:

1. Contemporary Linguistics and new trends approached from Comparative Perspective

2. Text Linguistics and Translation

3. New approaches to the Study of Modern Literature

4. Mythical Symbols in Literature

__________________________________________________________

Ни претставува голема чест да Ве поканиме за учество на петата научна Меѓународна Конференција на Филолошкиот факултет при Универзитет во Тетово, со наслов:

„Современите текови во јазикот, литературата и културата

која ќе се одржи на 7 декември 2018 г.

Темите и под темите на конференцијата ќе бидат следниве:

1. Современиот јазик и новите пристапи во компаративните проучувања

2. Лингвистика на текстот и на преводот

3. Новите проучувања во современата књижевност

4. Митските симболи во књижевноста