1st international SCIENTIFIC conference of the faculty of Pedagogy

NJOFTIM PËR KONFERENCË & THIRRJE PËR PUNIME

Kemi nderin t’ju ftojmë në Konferencën e parë ndërkombëtare shkencore të Fakultetit Pedagogjik të Universitetit të Tetovës, me temë: “Teoria dhe praktika pedagogjike në kohën e ndryshimeve” e cila do të mbahet më 07. 12. 2018.

Konferenca do të sjellë së bashku një bashkësi ndërkombëtare ekspertësh për të diskutuar mbi hulumtimet e fundit, perspektivat për ngjarjet e ardhshme dhe aplikimet inovative që lidhen me arsimin në përgjithësi.

Qëllimi i kësaj konference është promovimi dhe inkurajimi i ndërveprimeve midis profesionistëve nga praktika dhe hulumtimi lidhur me arsimin, mësimdhënien dhe mësimin, vlerësimin, zhvillimin e fëmijërisë së hershme, arsimin gjithëpërfshirës në shkollën bashkëkohore, demokratizimin në arsim, mësimin në distancë, etj.

_____________________________

СООПШТЕНИЕ ЗА КОНФЕРЕНЦИЈА & ПОВИК ЗА ТРУДОВИ

Ни претставува голема чест да Ве поканиме на првата Меѓународна научна конференција на Педагошкиот факултет при Универзитетот во Тетово, на тема: “Педагошката теорија и практика во времето на промени”, која ќе се одржи на 07.12.2018.

Конференцијата, ќе зближи заедно експерти од меѓународната заедница, ќе дискутира за неодамнешните истражувања, перспективите за идни настани и иновативни апликации поврзани со образованието во целина.

Целта на конференцијата е да се промовира и стимулира интеракцијата меѓу практичарите и истражувачите вклучени во образованието, наставата и учењето, проценката, раниот детски развој, инклузивното образование во современото училиште, демократизацијата на образованието, е-учењето итн.

____________________________

CONFERENCE ANNOUNCEMENT & CALL FOR PAPERS

We are honored to invite you at the Pedagogical theory and practice in a time of change international conference organized by the Faculty of Pedagogy of the University of Tetova, which will be held on 07.12.2018 at University of Tetova, Macedonia.

The International Conference will bring together an international community of experts to discuss the state-of-the-art for new research results, perspectives of future developments, and innovative applications relevant to Education in general.

The aim of this conference is to promote and encourage interactions among professionals from practice and research related to Education, teaching and learning, evaluation, development of early childhood, Inclusive Education in Contemporary School, democratization in education, e-learning, etc.