CIKLI I PARË I STUDIMEVE | ПРВ ЦИКЛУС НА СТУДИИ

ORARET E LIGJËRATAVE, USHTRIMEVE, KOLOKFIUMEVE, KONSULTIMEVE

РАСПОРЕД НА ПРЕДАВАЊА, ВЕЖБИ, КОЛОКФИУМИ, КОНСУЛТАЦИИ

* Disa orare janë ende në përpunim e sipër / Распоредите се во процес на обработка.

Njoftim-Regjistrimi i semestrit veror 18-19.pdf
NJOFTIM PËR PARAQITJEN E PROVIMEVE.pdf

CIKLI I PARË

(lëndët, parakushtet e lëndëve për dëgjim dhe provim)