ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล (Nursing Learning Resource Center : NLRC) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
มีนโยบายสนับสนุนการเรียนการสอนของศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล ทุกกลุ่มวิชาให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อใช้เป็นสถานที่ศึกษาหาความรู้ และพัฒนาทักษะ
ในการปฏิบัติการทางการพยาบาลตลอดจนฝึก
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการพยาบาลที่ทันสมั

เพื่อใช้ฝึกอบรมปฏิบัติการทางการพยาบาล
และด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้อง

เพื่อสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ และการใช้ห้องปฏิบัติการ
ทางด้านการบริการวิชาการแก่สังคม

                                            สารจากผู้อำนวยการ

เจตนารมณ์ในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์  ได้อนุมัติให้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล (Nursing Learning Resource Center : NLRC) และแต่งตั้งให้อาจารย์สืบตระกูล      ตันตลานุกุล เป็นหัวหน้าศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างการเรียนรู้มาตรฐานวิชาการและวิชาชีพทางพยาบาลศาสตร์ มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ที่เน้นการบูรณาการในเชิงสหวิทยาการ การพัฒนาหลักสูตร    การเรียนการสอน การพัฒนางานวิจัย การบริการทางวิชาการ ในสาระสำคัญเกี่ยวกับวิชาชีพการพยาบาล และดำเนินการส่งเสริมการเรียนรู้  ในเชิงประยุกต์เพื่อการพัฒนามาตรฐานวิชาการและวิชาชีพสืบต่อไป

         
 ดร.สุชาดา อินทรกำแหง ณ ราชสีมา
                  ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์

                                   เจตนารมณ์หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล

ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาลนั้น เป็นแหล่งพัฒนาองค์ความรู้ของบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ และหลักสูตรที่เกี่ยวข้องทางสุขภาพ  โดยทางศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ได้มุ่งเน้นการพัฒนารอบด้านอย่างเป็นระบบ ทั้งในด้านพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน การพัฒนางานวิจัย การบริการวิชาการ รวมไปถึงมาตรฐานการให้บริการ  เพื่อให้ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล มีความพร้อมในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ทั้งภาคทฤษฎี ภาคทดลอง และภาคปฏิบัติ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังมุ่งพัฒนาให้ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล เป็นแหล่งเรียนรู้ ของสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ ให้เป็นที่ยอมรับ และทัดเทียม สถาบันอุดมศึกษาในระดับชาติ อย่างต่อเนื่อง 


                 อาจารย์ ดร. สืบตระกูล ตันตลานุกุล
                                                                            หัวหน้างานห้องปฏิบัติการพยาบาล และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ระบบการขอใช้ห้อง/การยืม-เบิก วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ ผ่านระบบสารสนเทศ   
(*กรณีจำเป็นเร่งด่วน*)

***หากผู้ใช้บริการไม่สะดวกมาดำเนินการยื่นคำขอด้วยตนเอง   ท่านสามารถกดลิ้งที่รูปภาพ  หรือ Scan QR-Code นี้ เพื่อกรอขอมูลตามแบบฟอร์มได้เลย***

แบบฟอร์มการขอใช้
ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล

แบบฟอร์มการยืม
วัสดุครุภัณฑ์

แบบฟอร์มการเบิก
เวชภัณฑ์ที่มิใช่
และวัสดุสิ้นเปลือง


ตรวจสอบ
ตารางการใช้ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล
ปีการศึกษา 2565


ข้อมูลข่าวสาร

Uttaradit Covid19 online
รายงานสถานการณ์ COVID-19 จังหวัดอุตรดิตถ์

ฉบับ 46.pdf
info_m_070563.pdf

ข่าวประชาสัมพันธ์

นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ชั้นปีที่ 1

นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ชั้นปีที่ 2

นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ชั้นปีที่ 3

นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ชั้นปีที่ 4

ปฏิทินการใช้ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล

      เว็บไซต์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

แหล่งสืบค้น

ประเมินความพึงพอใจ

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บริการ
ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล
(สำหรับอาจารย์/บุคลากร)

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บริการ
ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล
(สำหรับนักศึกษา)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์

(Nursing Learning Resource Center : NLRC)  :  Boromarajonani College of Nursing, Uttaradit
38/40 Chetsada Bodin Rd.,Tha It, Muang, Uttaradit, 53000 Thailand. Tel: +66 5583 0785
https://sites.google.com/unc.ac.th/nlrcbcnu