Särskilda ämnen


Mediatek Tingsholm (nedan benämnt Mediateket) är ett skolbibliotek tillhörande Tingsholmsgymnasiet och Vuxenutbildningen i Ulricehamn. I Mediatekets arbete ingår även att stödja hela skolområdet, där det bland annat finns Gymnasiesärskolan, Modersmålsundervisningen, Grundsärskolan, Särvux och Musikskolan.

Detta avsnitt behandlar läroplanens avsnitt om att stödja eleverna och lärarna i särskilda ämnen. Här nedan listas några ämnen där Mediateket tydligt kan kopplas in. Men även i många andra ämnen kan Mediateket stödja kring exempelvis källkritik och informationssökning.


Engelska

I ämnet ingår att läsa olika typer av skönlitteratur. (Ämne - Engelska)


Samhällskunskap

“Ett komplext samhälle med stort informationsflöde och snabb förändringstakt kräver ett kritiskt förhållningssätt och eleverna ska därför ges möjlighet att utveckla ett sådant. Det omfattar förmåga att söka, strukturera och värdera information från olika källor och medier samt förmåga att dra slutsatser utifrån informationen.” (Ämne - Samhällskunskap)


Svenska och Svenska som andraspråk

I ämnet ingår att läsa olika typer av skönlitteratur. (Ämne - Svenska)