Nå målen


Mediatek Tingsholm (nedan benämnt Mediateket) är ett skolbibliotek tillhörande Tingsholmsgymnasiet och Vuxenutbildningen i Ulricehamn. I Mediatekets arbete ingår även att stödja hela skolområdet, där det bland annat finns Gymnasiesärskolan, Modersmålsundervisningen, Grundsärskolan, Särvux och Musikskolan.

Detta avsnitt behandlar läroplanens avsnitt om att stödja eleverna att nå målen.


“Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar, behov och kunskapsnivå. Det finns också olika vägar att nå målen. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen.” (Läroplan för gymnasieskolan, avsnitt 1; Läroplan för vuxenutbildningen, avsnitt 1)

Samtliga elever

Alla elever har tillgång till Inläsningstjänst för att lyssna på inlästa läromedel. De elever som har särskilda hinder får tillgång till något fler böcker än de övriga. Inloggningen till detta får de automatiskt via skolans e-post inom en månad efter skolstart, om de inte redan fått det vid tidigare skolformer i Ulricehamns kommun.

Elever med särskilda hinder

Samtliga elever med särskilda hinder i enlighet med 17§ Upphovsrättslagen har rätt att även få tillgång till inläst skönlitteratur på bland annat svenska och engelska, genom tjänsten Legimus. Eleven kontaktar själv Mediateket för att få tillgång till detta. Eleven får då även tillgång till Inläsningstjänsts samtliga litteratur.