Läsning och lärande


Mediatek Tingsholm (nedan benämnt Mediateket) är ett skolbibliotek tillhörande Tingsholmsgymnasiet och Vuxenutbildningen i Ulricehamn. I Mediatekets arbete ingår även att stödja hela skolområdet, där det bland annat finns Gymnasiesärskolan, Modersmålsundervisningen, Grundsärskolan, Särvux och Musikskolan.

Detta avsnitt behandlar läroplanens avsnitt om att stödja eleverna i läsning och lärande.


“Det är även skolans ansvar att varje elev [...]

  • kan använda bibliotek och deras resurser,
  • kan söka sig till saklitteratur, skönlitteratur och övrigt kulturutbud som en källa till kunskap, självinsikt och glädje” (Läroplan för gymnasieskolan, avsnitt 2)

Årskurs 1

Samtliga klasser får i september möta Mediatekets personal. De får där kunskap om hur man använder Mediateket och våra resurser i en kortare introduktion. Lektionen bokas in av lärare i Svenska (SVESVE01) eller Svenska som andraspråk (SVASVA01) och bör i första hand genomföras som en lektion där eleverna av läraren får en uppgift att utföra och där Mediateket och dess resurser behöver användas. I andra hand genomförs lektionen som muntlig introduktion.

Introduktionsprogrammet

Elever i ämnet Svenska som andraspråk (SVASVA01) får samma introduktion som årskurs 1.

Lärare i samtliga klasser uppmuntrar eleverna att själva aktivt låna böcker för att stärka dem i det svenska språket.

SFI

Samtliga startgrupper får vid ungefär en månad efter kursstart möta Mediatekets personal. De får där kunskap om hur man använder Mediateket och våra resurser i en kortare introduktion. De lånar samtidigt obligatorisk kurslitteratur samt lättläst litteratur om de så önskar.

Lärare för nivå B-D bokar in tillfällen då eleverna skall låna lättläst skönlitteratur. De uppmuntrar även eleverna att själva aktivt låna böcker för att stärka deras ingång i det svenska språket.

Mångspråk

Personer med två språk, modersmålet och svenskan, lär sig bättre svenska om de även får en bra grund i sitt första språk (UNESCO, 2008). För att måluppfyllelsen skall öka i denna grupp är det därmed av stor vikt att de även får läsa på båda språken (Cummins, 2001). Mediateket har därför ett stort bestånd med fack- och skönlitteratur på de flesta språken som finns på skolan.