Källkritisk värdering


Mediatek Tingsholm (nedan benämnt Mediateket) är ett skolbibliotek tillhörande Tingsholmsgymnasiet och Vuxenutbildningen i Ulricehamn. I Mediatekets arbete ingår även att stödja hela skolområdet, där det bland annat finns Gymnasiesärskolan, Modersmålsundervisningen, Grundsärskolan, Särvux och Musikskolan.

Detta avsnitt behandlar läroplanens avsnitt om källkritisk värdering.


“Undervisningen ska vara saklig och allsidig. När värderingar redovisas, ska det alltid klart framgå vem det är som står för dem.” (Läroplan för gymnasieskolan, avsnitt 1)

“Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska också ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt för att kunna värdera information.” (Läroplan för gymnasieskolan, avsnitt 1)

"[Att varje elev] kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande" (Läroplan för gymnasieskolan, avsnitt 2)

"[Att varje elev] har förmåga att kritiskt granska och bedöma det han eller hon ser, hör och läser för att kunna diskutera och ta ställning i olika livsfrågor och värderingsfrågor" (Läroplan för gymnasieskolan, avsnitt 2)

”Digital kompetens innebär säker och kritisk användning av informationssamhällets teknik i arbetslivet, på fritiden och för kommunikationsändamål. Den underbyggs av grundläggande IT‐färdigheter, det vill säga, användning av datorer för att hämta, bedöma, lagra, producera, redovisa och utbyta information samt för att kommunicera och delta i samarbetsnät via Internet.” (Europaparlamentets och -rådets rekommendationer för livslångt lärande)

Mediateket erbjuder:

  • lektionsundervisning i informationssökning och i olika ämnen kopplat till de informationsbärande medierna.
  • återkommande stöd för pedagogisk personal och på andra sätt erbjuda pedagogisk personal tips på resurser.
  • obligatorisk klassundervisning i november/december i ämnet Gymnasiearbete, en till två lektioner per klass.
  • handledning till enskilda och grupper i informationssökning.
  • utbildning i skolans databaser för personal och elever

Inriktningsmål för framtiden

  • Mer inplanerad och strukturerad utbildning för lärare