Demokrati och mänskliga rättigheter


Mediatek Tingsholm (nedan benämnt Mediateket) är ett skolbibliotek tillhörande Tingsholmsgymnasiet och Vuxenutbildningen i Ulricehamn. I Mediatekets arbete ingår även att stödja hela skolområdet, där det bland annat finns Gymnasiesärskolan, Modersmålsundervisningen, Grundsärskolan, Särvux och Musikskolan.

Detta avsnitt behandlar läroplanens avsnitt om demokrati och mänskliga rättigheter.


“Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.” (Läroplan för gymnasieskolan, avsnitt 1)

“Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.” (Läroplan för gymnasieskolan, avsnitt 1)

Utställningar är ett sätt att presentera en grupp med idéer eller synsätt. De mänskliga rättigheterna kommer därför presenteras genom utställningar och mindre skyltningar under läsåret.