Övrigt


Mediatek Tingsholm (nedan benämnt Mediateket) är ett skolbibliotek tillhörande Tingsholmsgymnasiet och Vuxenutbildningen i Ulricehamn. I Mediatekets arbete ingår även att stödja hela skolområdet, där det bland annat finns Gymnasiesärskolan, Modersmålsundervisningen, Grundsärskolan, Särvux och Musikskolan.

Detta avsnitt behandlar övriga frågor som är av vikt för Mediatekets drift och målsättning.


Bemanning

Skolledning har lämnat tydliga önskemål om att Mediateket skall vara tillgängligt för eleverna. I detta har skolledningen prioriterat att det skall finnas två heltidsanställda varav minst en med utbildning som bibliotekarie. Med detta som bas erbjuder Mediateket generösa öppettider med god bemanning.

Fortbildning för personalen

För att bibehålla en hög kvalitet i det som Mediateket erbjuder är det viktigt med en fortbildning inom adekvata områden. Exempel på områden som prioriteras:

 • Kurser för skolbibliotek inom länet
 • Skolbiblioteksnätverk
 • BTJ:s förlagsdagar 2 ggr per år (1 personal på 2 dagar)
 • Inläsningstid med 4 timmar i veckan
 • Nationella kurser för skolbibliotek

Praktiska frågor

Läromedel för gymnasiet, IM, SFI, Grundvux och delvis Vuxenutildningen hanteras av Mediateket. De första dagarna på höstterminen får gymnasiets elever låna sina böcker klassvis. För utlån efter dessa dagar kontaktar eleven Mediatekets personal. Mediateket hanterar dessutom utlån av svensk- och engelskämnenas klassuppsättningar av skönlitteratur.

 • Gymnasiet, IM, SFI och Grundvux
  • Ansvarig pedagog ser till att aktuella läromedel finns tillgängliga på läromedelscentralen för utlån.
  • Ansvarig gymnasiepedagog lägger, inför skolstarten, fram de böcker som skall lånas ut till respektive klass.
  • Ansvarig pedagog bokar tid med Mediateket när det är dags för utlåning, utanför tiden för gymnasiets skolstart.
 • Vuxenutbildningen
  • Ansvarig ämneslärare ser till att kurslitteraturlistan är uppdaterad.