Biblioteksplan

Mediatek Tingsholm

2018/2019


Mediatek Tingsholm (nedan benämnt Mediateket) är ett skolbibliotek tillhörande Tingsholmsgymnasiet och Vuxenutbildningen i Ulricehamn. I Mediatekets arbete ingår även att stödja hela skolområdet, där det bland annat finns Gymnasiesärskolan, Modersmålsundervisningen, Grundsärskolan, Särvux och Musikskolan.


Mediatekets arbete styrs av skollagen, läroplaner samt bibliotekslagen. Läroplanerna som är störst i förhållande till eleverna är Läroplan för gymnasieskolan och Läroplan för vuxenutbildningen. I redogörelsen nedan nämns enbart gymnasieskolans, men vuxenutbildningens läroplan är identisk med gymnasieskolans i dessa avseenden.

Mediatekets mål tar även avstamp i Unescos skolbiblioteksmanifest (2006), som uppger att skolbibliotekets grundläggande uppgifter omfattar följande:

  • Att stödja och främja de utbildningsmål som anges i skolans målsättning och läroplaner.
  • Att främja elevernas läslust och lust att lära samt lära dem att bli biblioteksanvändare.
  • Att erbjuda möjligheter att skapa och använda information som en väg till kunskap, förståelse,fantasi och glädje.
  • Att ge eleverna träning att värdera och använda information, oavsett form, samt ge dem insikt och förståelse för olika kommunikationsformer.
  • Att ge tillgång till såväl lokala och nationella som globala resurser för att öka förståelsen och ge insikt om olika idéer, erfarenheter och åsikter.
  • Att anordna aktiviteter som främjar kulturell och social medvetenhet och lyhördhet.
  • Att tillsammans med elever och skola verka för att uppnå skolans målsättning och främja insikten om att åsiktsfrihet och tillgång till information är förutsättningar för medborgaransvar och för delaktighet i ett demokratiskt samhälle.


Rektorn har ansvaret för skolans resultat och har, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att

-skolans arbetsmiljö utformas så att alla elever, för att själva kunna söka och utveckla kunskaper, ges aktivt lärarstöd och får tillgång till och förutsättningar att använda läromedel av god kvalitet samt andra lärverktyg för en tidsenlig utbildning, bland annat skolbibliotek och digitala verktyg.(s.18)

-skolbibliotekets verksamhet används som en del i undervisningen för att stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens.

” (Läroplan för gymnasieskolan, avsnitt 2)Mediatekets lokaler skall fortsatt vara utformat så att det bidrar till diskussion och lärande, med sittplatser i både grupp- och enskild form. Med ett bokningsbart grupprum finns det även möjlighet för eleverna att planera gruppdiskussioner i en mer avskild miljö.

Mediatekets digitala verktyg består av noggrant utvalda databaser, anpassade för Gymnasium och Vuxenutbildning. Vi erbjuder fortlöpande utbildning i hur man använder dessa databaser, antingen för enskilda elever, grupper av elever eller hela klasser.

Mediateket erbjuder även via hemsidan en omfattande länkkatalog, material i olika ämnen samt öppna lärresurser.

Efter önskemål från lärare deltar vi i lektionssammanhang för att fördjupa kunskapen om informationssökning, sökkritik eller källkritik.

Inriktningsmål för framtiden

Det finns önskemål från eleverna om att ytterligare bokningsbara rum byggas upp. Det borde vara möjligt att ordna detta, med hjälp av en lättare ombyggnation, vilket också har diskuterats med verksamhetschefen.