Rapportskrivning

NoPlagiat: självstudieguide om plagiering & upphovsrätt

Vi har från Linköpings Universitetsbibliotek fått en självstudieguide för att ge dig en uppfattning om vad plagiering är och hur man undviker det. Guiden är i första hand avsedd för elever, men alla är välkomna att använda den.

Guiden består av fem moduler som tar upp olika aspekter av plagiering, referenshantering, citering och upphovsrätt. Vi rekommenderar att du börjar med "Vad är plagiering?" och gör övriga moduler i fallande ordning.

Guiden tar ca 25 minuter att genomföra.

Detta verk är licensierat av upphovsrättshavaren Linköpings Universitetsbibliotek under en Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell 4.0 Internationell Licens. Tillägg har gjorts och dessa hamnar således under samma licens.

Vad är plagiering?

Plagiering är när man presenterar någon annans material som sitt eget.

Urkund är ett kontrollverktyg för lärare som gör det lättare att upptäcka plagiat. Inskickade texter kontrolleras mot material från Internet, förlags- och elevmaterial.

När elever plagierar tar sig detta ofta formen av att man:

 • Skriver om en annan författares text men byter endast ut några få ord i sin egen text jämfört med originaltexten, oavsett om referens anges eller inte.
 • Använder eget tidigare arbete i ett nytt arbete utan att hänvisa till originaltexten. Detta kallas självplagiering.
 • Använder en annan författares arbete och presenterar det som sitt eget. Det spelar inte någon roll om man missat att ange en referens av misstag eller avsiktligt, båda fallen är plagiat.
 • Kopierar ett stycke ur en text på internet utan att markera citat och referera till källan.
 • Använder en annan författares text och med egna ord uttrycker hur man förstår innehållet utan att ange referens.

Det finns två sätt att använda en annan författares text i ditt arbete utan att plagiera:

 1. Citat: om det är en kortare text t.ex. ett mindre stycke kan man ange texten som citat i t.ex. uppsatsen. Det måste tydligt framgå att det verkligen är ett citat t.ex. genom att skriva texten inom citattecken, kursivera texten eller göra indrag i vänster- och högermarginalerna. En fullständig referens till originalkällan ska finnas.
 2. Parafrasering: Det är viktigt att påpeka att det inte räcker med att skriva om enstaka ord eller meningar, ändra tempus på verb etc. utan hela texten måste bearbetas och din förståelse av den måste skrivas med egna ord. En fullständig referens till originalkällan ska finnas.

Vad händer om jag plagierar?

 • I de fall där det finns misstanke om plagiering kan/bör lärare underkänna hela rapporten.

Att citera

 • Att citera innebär att ordagrant återge vad någon skrivit eller sagt inom citattecken (" ") eller separera från övrig text i s.k. blockcitat samt ange referens. Citattecken används vid kortare citat och vid längre citat används blockcitat.
 • Citat används framförallt när man presenterar en text som man ifrågasätter eller vill diskutera. Det går också använda sig av citat när man riskerar att förändra betydelsen vid omskrivning.
 • För att citera på ett korrekt sätt behöver man även ange en fullständig referens.

En fullständig referens består av:

 1. En hänvisning i löpande text i direkt anslutning till citatet följt av ett sidnummer för att visa varifrån citatet har hämtats.
 2. I referenslistan i slutet av dokumentet som presenterar samtliga referenser man har använt i texten.

Hävda ”citaträtt” för att använda en bild?

Man får inte använda en bild och säga att man citerar källan. Bild har ett mycket högre värde än en ren text. För att du skall kunna använda en bild (foto, diagram, etc) från exempelvis en bok eller en webbsida så måste du kontakta upphovsrättshavaren (allra oftast fotografen, men i brist på denna så måste den som har fått rättigheten att publicera bilden i boken veta om bilden får användas vidare) och få ett godkännande. Godkännandet kan inte vara muntligt utan måste minst vara i form av ett e-brev. Läs mer under upphovsrätt.

Exempel på citat enligt Harvard

Kort citat

Exempel på kort citat inom citattecken:

Utifrån givna anbud fastställer myndigheten priserna. ”Därmed motsvaras situationen av den om tillgången hade sålts på en konkurrensmarknad.” (Pihl 2014, s. 130)

Långt citat

Om man citerar ett längre stycke text ska det skrivas i ett eget stycke med indrag i såväl höger- som vänsterkant. I dessa fall används inte citattecken. Texten kan också förminskas lite för att göra det tydligt att det är ett blockcitat.

Auktioner av utsläppsrättigheter kan organiseras så att myndigheten utbjuder den tillåtna totala mängden utsläpp, begär in anbud och utifrån det bestämma det pris där utbudet överensstämmer med efterfrågan. Därmed motsvaras situationen av den om tillgången hade sålts på en konkurrensmarknad. (Pihl 2014, s. 130)

Att parafrasera

 • Att parafrasera någon annans text innebär att man helt med egna ord uttrycker hur man förstår innehållet. Det är bättre än att citera texten. Det räcker inte med mindre förändringar.
 • Även om man använder egna ord måste en fullständig referens anges som ska finnas i både den löpande texten och i referenslistan.

Exempel

Originaltext

Auktioner av utsläppsrättigheter kan organiseras så att myndigheten utbjuder den tillåtna totala mängden utsläpp, begär in anbud och utifrån det bestämma det pris där utbudet överensstämmer med efterfrågan. Därmed motsvaras situationen av den om tillgången hade sålts på en konkurrensmarknad.

Felaktig parafrasering

Texten innehåller endast små ändringar jämfört med originaltexten, där den understrukna texten är identisk med originalet:

För att fastställa priset på utsläppsrätter kan en myndighet göra så att den utbjuder den tillåtna totala mängden utsläpp, begär in anbud och sedan bestämmer priset utifrån efterfrågan. Då blir det likt en riktig konkurrenssituation (Pihl 2014).

Korrekt parafrasering

Den omskrivna texten ligger inte för nära originalet, den egna ”rösten” framträder i texten:

Ett sätt att fastställa priset är att göra en auktion. Myndigheten erbjuder hela mängden utsläppsrätter och företagen får sedan lämna anbud. Utifrån givna anbud fastställer myndigheten priserna. Då blir det likt en riktig konkurrenssituation (Pihl 2014).

Upphovsrätt

Upphovsrätten styr hur man får använda någon annans arbete. Om man vill använda någon annans material i det egna arbetet behövs alltid upphovsrättsinnehavarnas tillstånd. Dessutom krävs en korrekt angiven referens. Det krävs inget tillstånd att referera till någon annans arbete från sitt eget arbete.

 • Upphovsrätten ger författare, konstnärer, tonsättare och andra skapare av ett verk, rätten att bestämma hur deras verk får användas.
 • Upphovsrättsskyddat material är t.ex. texter, inspelat tal, datorprogram, konstnärliga verk av olika slag, diagram, figurer, bilder, ljud och video.
 • Material tillgängligt på internet skyddas också av upphovsrätten.
 • Upphovsrätten tillämpas även på delar av verk. Det betyder t.ex. att figurer i ett dokument är lika skyddat som hela dokumentet.
 • Upphovsrätten gäller under upphovsrättsinnehavarens hela livstid samt 70 år efter upphovsrättsinnehavaren avlidit.
 • Om man inte lyckas få kontakt med upphovsrättsinnehavaren kan inte verket återanvändas.

Genom avtal slutna mellan svenska lärosäten och Bonus Copyright Access, är det tillåtet för lärare att i utbildningssyfte inom skolan dela och distribuera upphovsrättsskyddat material genom att

a) spara digitalt på lärosätets slutna nätverk (t.ex. Classroom),

b) använda kopierat material i presentationer som t.ex. PowerPoint,

c) spara och dela ut digitala presentationer på läroverkets slutna nätverk och e-post,

d) dela ut papperskopior till elever på skolan.

 • Det är tillåtet att kopiera ett begränsat antal sidor av ett arbete för privat bruk, vilket inkluderar studier. Utifrån avtalet med Bonus Copyright Access är det tillåtet att kopiera max 15 sidor eller 15% av en publikation.
 • Elever omfattas också av avtalet i studiesyfte och kan använda material i t.ex. power-point-presentationer och dela ut papperskopior vid seminarier.
 • Om ett elevarbete endast ska lämnas in för att erhålla examination och inte publiceras offentligt, spridas i tryck och/eller elektroniskt, behövs inget tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Om arbetet däremot ska distribueras offentligt krävs tillstånd att använda foton, diagram, figurer osv. Detta sistnämnda gäller även gymnasiearbeten som sparas inom Classroom synligt för alla elever i fem år.
 • Att använda sig av Bonus-avtalet när det gäller att ta andras bilder till ett skolarbete är inte särskilt smart, om man ser lite på längre sikt - man lär nämligen eleverna att plocka bilder fritt ända till dess då man inte får det - i det verkliga livet. Men då har man vant sig vid ett sätt som plötsligt inte är okej. Det är då bättre att använda sig av andra metoder i undervisningen så att man lär eleverna tidigt hur man använder sig av bilder på ett korrekt sätt. Då stärks både elever och undervisningen.

Hur använder jag andras bilder i min rapport?

Om det inte är uppenbart att du använder egna bilder så måste du ange en giltig källa. Alla bilder på exempelvis http://commons.wikimedia.org är godkända att använda fritt om man bara anger källan.

Även många bilder på flickr är okej att använda – kolla på bildens sida så ser du om det är okej. Men som tidigare sagts: Får du inget tillstånd eller om du inte får tag på upphovsrättshavaren är det samma sak som att du har fått ett nej. Har du fått lov att låna bilden skall du skriva detta i direkt anslutning till bilden (till exempel direkt under bilden på egen rad), och det finns två huvudsakliga sätt att göra detta på:

Exempel

Hämtad 2013-03-26 från http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vadstena_slott,_norra_sidan,_juni_2005.jpg, CC-BY-SA

eller:

Foto av Stefan Krause / Ritchyblack på Wikimedia Commons, CC-BY-NC-ND

Noteringen ”CC-BY-SA” respektive ”CC-BY-NC-ND” handlar om den licens som upphovsrättshavaren har satt för bilden. Det handlar om Creative commons-licenser som vem som helst kan ange för sina egna bilder eller andra verk, och innebär i grunden att upphovsrättsinnehavaren säger att det är okej för dig att använda materialet så länge som du anger källan på det sätt som hen önskar. Läs mer om Creative commons.

Sammanfattning

 • Plagiering är när man presenterar någon annans material som sitt eget. När man använder andra författares material måste man alltid skriva om texten med egna ord eller använda citattecken och ange en fullständig referens.
 • Upphovsrätten styr hur man får använda någon annans arbete. Undantaget citat av små textmängder så behövs alltid upphovsrättsinnehavarnas tillstånd när man vill använda deras material i sitt eget arbete. Dessutom krävs en korrekt angiven referens.