Utställningar

Mediateket har egna utställningar i olika ämnen, utöver de som eleverna själva bidrar med.

Leve demokratin

Demokratin har fallerat många gånger. I dessa misslyckanden finns lärdomar. För att fatta kloka beslut i dag måste vi ha kunskap om vad som har hänt i historien. Bara då kan vi undvika att upprepa samma misstag.

Forum för levande historias utställning Leve demokratin! berättar om demokratins nedmontering i Tyskland under mellankrigstiden. I november 1918 erkänner sig Tyskland besegrat i första världskriget. Motsättningar och turbulens råder i den då mycket bräckliga demokratin.

Utställningen Leve demokratin! berättar om de olika skeenden som till slut ledde till att Hitler kom till makten. Den berättar om hur den folkvalda regeringen tappar kontrollen, hur lagar ändras och hur diktaturen sakta får fäste.

Situationen i dag är helt annorlunda än den var i Tyskland under mellankrigstiden. Trots detta finns det likheter i samhällsutvecklingen. Vad finns det för lärdomar i det som hände då när vi ser på hur vi kan stärka vår demokrati i dag?

Det här är en mindre utställning bestående av 15 vepor med text och bild.

Ansvarig: Mediatek Tingsholm

Fredsdagen den 7 maj 1945. Människor firar freden längs Kommendörsgatan. Fotograf okänd, Aftonbladet 1945

14-31 januari 2019

Nationella minoriteter

Material, böcker och annat om de nationella minoritetsspråken i Sverige. Eventuellt inkluderar vi även övriga modersmål i utställningen, men det beror på om vi engagerar någon ytterligare. Internationella modersmålsdagen äger rum den 21 februari.

Innehåll: Några få skyltar på kapa-plattor tillsammans med visst material.

Ansvarig: Elina Pellinen, modersmålslärare i finska

18-22 februari 2019

Globala målen

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030:

  1. Att avskaffa extrem fattigdom.
  2. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen.
  3. Att främja fred och rättvisa.
  4. Att lösa klimatkrisen.

Genom Globala målen för hållbar utveckling kan det här bli verklighet. I alla länder. För alla människor!

Utställningen visar på tydliga problem och ger samtidigt praktiska tips till vardagen. Länk till mer material: Globala målen.

Vi börjar utställningen i samband med Tingsholms kulturfestival den 6 mars!

Ansvarig: Mediatek Tingsholm

6-15 mars 2019

Flickor i konflikt

Flickor är en utsatt grupp vars rättigheter i stora delar av världen kränks systematiskt. Under väpnade konflikter ökar flickors utsatthet kraftigt och den grundläggande frågan om flickors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter (SRHR) ställs då på sin spets.

Utställningen ger fakta kring problemet och presenterar även lösningar och idéer till att gå framåt med ett bättre skydd.

Ansvarig: Mediatek Tingsholm

Oktober 2019

Det resande demokratilabbet

I utställningen Det resande demokratilabbet kliver du fysiskt in i den värld ungdomar vistas i dagligen. En värld full av missledande information och starka krafter men även stora möjligheter.

Det resande demokratilabbet är en vandringsutställning som under ett år ska visas på ett 30-tal folkbibliotek runt om i landet. Genom workshops möts bibliotekarier, skolklasser och lärare i ett alternativt klassrum där ungdomar får insikter som hjälper dem att identifiera vanligt förekommande berättartekniker som döljer antidemokratiska och våldsbejakande innehåll.

Syftet med projektet är att ge verktyg som stärker elever och unga vuxnas förmåga till självständiga och oberoende bedömning av olika källors trovärdighet och ideologiska utgångspunkt.

Utställningen identifierar de tekniker propagandisten använder och hur propagandan paketeras för att nå så många som möjligt. Detta leder oss in på förutsättningarna som gör att unga individer riskerar att svälja propaganda och vinklad information alldeles för lätt, samtidigt som vi fördjupar oss i hur ungdomarna kan utveckla kunskapen att genomskåda den.

Mer bakgrundsmaterial: Det resande demokratilabbet.

Arbetsmaterial inför och efter utställningen: Det resande demokratilabbet.

Ansvarig: Mediatek Tingsholm

Nationell utställning som presenteras av Arbetets museum. Kommer till Tingsholmsgymnasiet den 4-29/11 2019.

Klasser från högstadiet, gymnasiet och vuxenutbildningen är välkomna att boka in sig för att besöka utställningen.

November 2019