191122: Uppgift om personlighetstest i LEDLED01

bit.ly/medting-191122

Struktur för ett gymnasiearbete

Strukturen är i princip densamma oavsett program och senare högskoleval. Utgå från nedanstående struktur när du gör även detta arbete, men hoppa över sådana underrubriker som blir onödiga. Grunden med huvudrubrikerna är dock svåra att undvika.

Framsida

 • En framsida enligt kriterierna

Innehållsförteckning

 • inklusive sidnumrering i arbetet, gärna formaterad

Inledning

Syfte

Väcker ett intresse hos läsaren och som gör att man vill fortsätta läsa. Ger ett argument till varför ämnet är intressant och frågeställningen ställs. Meningen med studien.

Frågeställning

En väl avgränsad fråga som studien svarar på.

Bakgrund

Bakgrunden består av fakta och tidigare forskning med källor. Ramar in forskningsfältet och ger läsaren en sammanfattning av relevanta studier inom området.

Metod

Berättar hur studien planerades och genomfördes

Källvärdering

Källorna tydliggörs och värderas utifrån trovärdighet och tillförlitlighet.

Resultatet

Ren fakta som ger svar på frågeställningen. Resultatet skall presenteras utan några egna tyckanden.

Diskussion

Resultatet jämförs med Bakgrunden och Resultat och man bör därför hänvisa till innehållet i dessa. Du tolkar materialet, men det får inte komma med någon ny fakta som inte har funnits med.

Slutsats

Sammanfattar svaret på frågeställningen utifrån diskussionen.

Vidare forskning

Något som inte gjorts men som skulle vara intressant att göra vid en annan studie.

Referenslista

Eventuella bilagor

Förslag på textmaterial

Personlighetstester

Jämför två olika personlighetstest, ex det från den fackliga organisationen SACO eller det från 41q och företaget (?) Raketforskning...

Kritik

Annat skriftligt material

Vid en sökning på Kungliga bibliotekets hemsida hittar vi bland annat rapporten Personlighetstest i arbetslivet: historik och aktuell forskning från 2000 som går igenom många av de vanligaste personlighetstesten och i princip testar dessa.

DiVA-portal (som samlar material från högskolor och universitet i Sverige) har en massa högskoleuppsatser som ex testar olika betal-personlighetstester.

Källförteckning

Källförteckning

 • Källförteckningen skall innehålla allt det som läsaren behöver för att hitta fram till rätt källa. Bara en länk fungerar inte, för länkar kan ändras, men om man utöver länken har författare/organisation, titel på källan, etc, går den att hitta även om den flyttat (och ibland även om sidan tagits bort).
 • Vi har våra egna instruktioner om hur man skapar en källförteckning. Det är alltid vettigt att lära sig det från grunden, för då lär man sig det för livet. På högskolan kommer det oavsett krävas av dig att du kan lära dig att göra en källförteckning och källhänvisa rätt i arbetet.
 • Balans 1-boken får exempelvis följande rad i källförteckningen:
  • Cleland, Inger och Hurtigh, Helén. Balans 1 Företagsekonomi Fakta. Malmö: Gleerup, 2016.
 • Sidan https://www.icagruppen.se/om-ica-gruppen/#!/ får följande rad:
  • ICA Gruppen. Om ICA Gruppen. https://www.icagruppen.se/om-ica-gruppen/#!/ (Hämtad 2019-10-24), 2019.
 • För den late finns det verktyg som effektiviserar detta. Det fungerar för många källor men inte allt. Länkar, böcker och artiklar fungerar dock utan några större problem. Verktyget heter Zotero och instruktioner kring detta och andra referenshanterare finns att läsa på Pedagog Tingsholm under rubriken "Endast källförteckning".

Källhänvisning inne i arbetet

 • Inne i arbetet gör du en kortare hänvisning till källförteckningen. Det kan då räcka med Cleland 2016, sid 205 för att läsaren skall hitta fram till källan som har första ordet Cleland och årtalet 2016. Likaså med med ICA Gruppen 2019 för att hänvisa till Källförteckningens rad om ICA Gruppen. Sidhänvisningen skriver man bara om det behövs (alltså normalt inte på webbplatser) och då endast i källhänvisningen.
 • Finns det exempelvis flera hänvisningar till olika sidor på ICA-gruppens webbplats behöver du sära på dem i först källförteckningen och självklart även i källhänvisningen inne i arbetet. Det vanligaste är att man istället för årtalet 2019 skriver 2019a, 2019b, etc.
 • Om du använder Oxford så skall källhänvisningar finnas på varje stycke och varje ny faktauppgift, som en fotnot. Med Harvard är det samma sak fast då inom parentes.
 • Om det saknas källhänvisningar så räknas det du skrivit som eget påhitt, vilket sänker betyget på arbetet.

Bra allmänna resurser

Frasbanken - tips på formuleringar som man kan använda i en rapport så att det ser snyggare och mer akademiskt ut.

Boka en bibliotekarie

Boka tid med Peter i Mediateket för att få hjälp direkt kopplat till er egen process. 15 minuter kan hjälpa mycket.

Spara källorna

Alla källor du hittar - skriv ner dem noggrant i en loggbok, så att du kan hitta dem igen. Hemsidor kan ändra sig och materialet kan även tas bort - spara därför alla webbkällor som en pdf-kopia på din Google Drive.