Pedagogik

Särbegåvade barn i skolan

Dagens fråga kom från några högskolestudenter i Jönköping, som inte hittat något av värde där, eller på folkbiblioteket. Särbegåvade barn, alltså de som har mycket lättare för studier än andra, och hur de tas om hand i skolan var frågan för dagen.

Våra böcker var utlånade, men där kan vi rekommendera:

  • Liljedahl, Mona, Särskilt begåvade elever (2017)
  • Wallström, Camilla, Se mig som jag är (2010)

Bra länkar

Forskning om förtroendearbetstid

Dagens fråga handlar om den förtroendearbetstid som bland annat lärarna (generellt) har.

Upplevelser av förtroendearbetstid och balans mellan arbetsliv och privatliv

http://hj.diva-portal.org/smash/get/diva2:1143740/FULLTEXT01.pdf

Förutsättningar för och effekter av Förtroendearbetstid

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:709235/FULLTEXT01.pdf

Inställning till förtroendearbetstid (poliser)

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:225383/FULLTEXT01.pdf

Undersökning av förtroendearbetstid: Vad betyder inflytande över arbetstiden för stress, hälsa och välmående? (äldre forskning från 2002)

http://www.stressforskning.su.se/polopoly_fs/1.51635.1321973025!/sfr305_su.pdf

Att bestämma själv över sin arbetstid är bra för hälsan (artikel)

https://www.forskning.se/2011/06/29/att-bestamma-sjalv-over-sin-arbetstid-ar-bra-for-halsan/