POCU/73/6/6/105299/ "Dezvoltarea și implementarea de instrumente motivaționale și didactice inovatoare pentru școala sibiană incluzivă"Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Obiective

Îmbunătățirea competențelor pentru 383 de cadre didactice si de sprijin si 25 pers. din echipele manageriale, in vederea asigurarii de servicii educaţionale de calitate pentru elevii cu grad ridicat de risc educational din 8 unitati de invatamant preuniversitar din jud. Sibiu.

Prin realizarea masurilor integrate propuse in cadrul proiectului se urmareste atragerea si participarea cadrelor didactice si personalului de sprijin la programe pentru dezvoltarea competențelor și aprofundarea cunoștințelor pentru predarea in 8 scoli defavorizate din jud. Sibiu, in vederea asigurarii unui proces educational incluziv scolar pentru elevii cu grad ridicat de risc educational. Interventia propusa in cadrul prezentului proiect se va adresa urmatoarelor unitati de invatamant: CSEI 1 Sibiu, CSEI Turnu Rosu, CSEI Dumbraveni, Scoala Bradeni, Liceul Iacobeni, Scoala Biertan, Liceul Dumbraveni, CSEI Medias. Totodata, interventia propusa se va adresa si managerilor scolari din cele 8 unitati de invatamant prin furnizarea de competente si cunostinte pentru sprijinea procesului managerial in scopul prevenirii abandonului scolar, dezvoltarea parteneriatului scoala-comunitate-parinti si atragerea de resurse in vederea cresterii sustenabilitatii procesului educational incluziv.

Ulterior, se va avea in vedere dezvoltarea si furnizarea unui program de mentorat didactic. Mentoratul didactic va fi desfășurat pe o perioadă de 21 de luni, câte 3 luni pentru fiecare din cele 7 serii de formare, de către 4 mentori din ISJ. Fiecare mentor va monitoriza aproximativ 12 cadre didactice din fiecare serie de formare, iar la sfârșit va întocmi câte un raport pentru fiecare profesor monitorizat. Pe perioada desfășurării mentoratului didactic, mentorii vor încerca și identificarea situațiilor de existență a segregării în școli.

In prima etapa se are in vedere dezvoltarea si furnizarea unui program de imbunătăţire a competenţelor didactice ale cadrelor didactice si ale personalului de sprijin din cele 8 scoli tinta. Programul de formare (ce cuprinde 2 cursuri - cursul „Scoala incluzivă în societatea actuală” si cursul „Învățarea interactivă și dezvoltarea gândirii critice”) sunt proiectate cu scopul de a răspunde nevoilor cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea în şcolile defavorizate asociate, în care învaţă elevi cu risc educaţional crescut, cu scopul creşterii motivaţiei de formare continuă a acestora, necesară îmbunătăţirii procesului de învăţământ. Un obiectiv important al acestor cursuri este reducerea barierelor în învățare, respectarea particularităților fiecarui elev, proiectarea și realizarea unui demers didactic diferențiat și individualizat. Nevoile de formare au fost identificate in prima faza printr-o analiza preliminara. Aceste nevoi au fost identificate prin analiza de nevoi si argumentate în aceasta.

In etapa a 2 a se are in vedere realizarea de schimburi de bune practici si crearea unei retele de profesori si personal de sprijin in scopul difuziei cunoștințelor, metodelor și practicilor de asigurare a calității în educație la nivel pre-universitar. In acest sens se vor organiza workshop-uri la nivelul fiecarei unitati de invatamant pentru îmbunătățirea comunicarii, schimbului de idei și a relațiilor care implică triunghiul școala - familie - comunitate. In cadrul acestor actiuni, se vor discuta eventualele situații de segregare identificate în școli și se vor prezenta măsuri de reducere si eliminare a acesteia. Aceste actiuni vor beneficia si de implicarea reprezentanților ONG-urilor și actorilor din mediul economic, scopul fiind acela de facilita identificarea și crearea de parteneriate și rețele între școală – familie – comunitate, cu scopul de a elabora și implementa proiecte viitoare care să răspundă nevoilor și provocărilor comunității respective. Totodata, cadrele didactice din grupul țintă care obțin stimulente pentru performanță ca urmare a rezultatelor obținute prin participarea la cursurile de formare, vor fi implicate într-un schimb de bune practici prin organizarea unui workshop sau realizarea unei lecție demonstrativă într-o școală parteneră din proiect.

Un numar de 50 de cadre didactice si de sprijin care lucrează în școlile țintă și participă la programe de formare continuă/dezvoltare de competențe vor beneficia de acordarea de stimulente pentru performanță (de tip bursă) pentru cadrele didactice. Cele 50 de burse disponibile pe proiect vor fi împărțite în mod echitabil pe perioada celor 2 ani cât timp au loc activități de formare. Aceste stimulente pentru performanță se vor acorda cadrelor didactice care au participat la formare și au obținut cel puțin calificativul „Foarte Bine” la evaluările finale. Vor fi eligibile doar cadrele didactice care nu au primit Stimulente pentru performanță în cadrul proiectului curent. Totodata, se vor organiza competiții de premiere a cadrelor didactice, personalului de sprijin, managerilor școlari și personalului partenerilor sociali din școlile țintă. Se vor acorda maxim 50 de premii a câte 300 euro fiecare pentru cadrele didactice, personalului de sprijin, managerilor școlari și personalului partenerilor sociali din școlile țintă, care au rezultate deosebite în asigurarea unei educații incluzive de calitate pentru copiii cu risc educațional major.

In etapa a 3 a in vederea dezvoltarii capacității instituționale a echipelor manageriale din cele 8 școli țintă, în scopul asigurării sustenabilității intervențiilor de creștere a calității în educație se va organiza un program de formare. Programul de formare va pune accentul pe identificarea timpurie a riscurilor de abandon școlar și a copiilor în situații de risc, gestionarea riscurilor de abandon școlar prin planul de dezvoltare instituțională al școlii, sprijin pentru interacțiuni pozitive cu părinții în vederea dezvoltării parteneriatului școală-părinți, identificarea și atragerea resurselor suplimentare necesare școlii pentru obținerea unor rezultate școlare mai bune, facilitarea formării continue adecvate nevoii reale de formare a profesorilor și personalului de sprijin, mobilizarea rețelelor comunitare pentru prevenirea absenteismului și abandonului școlar, implicarea comunității în viața școlii. În urma parcurgerii programului de formare, participanții vor elabora instrumente de monitorizare și evaluare a calității actului didactic, pe care le vor folosi pentru a măsura performanțele cadrelor didactice din instituțiile școlare pe care le coordonează.

Grupul tinta este format din 383 de cadre didactice și personal suport si 25 persoane din echipele manageriale ale celor 8 scoli asociate. Un număr de 217 cadre didactice, ceea ce reprezintă un procent de 60.61%, fac parte din Centre Școlare de Educație Incluzivă, deci sunt implicate zilnic în activități cu copii cu risc educațional major.Numărul copiilor în situații de risc educațional este de 1099, ceea ce reprezintă un procent de 36.65%. Datele detaliate sunt prezentate în anexa „Analiza de nevoi Proiect PM ULBS”.

In procesul de selectie a persoanelor din grupul tinta, se va promova egalitatea de sanse, combaterea discriminarii pe criterii de origine rasiala sau etnica, religie sau credinta, handicap, varsta sau orientare sexuala si a dificultatilor de acces de orice tip si asigurarea accesului egal la serviciile oferite.

Prin realizarea obiectivul general asumat, proiectul contribuie la realizarea obiectivului specific major al programului POCU, respectiv ″dezvoltarea resurselor umane prin cresterea accesului la un sistem de educatie si formare profesionala de calitate, stimularea ocuparii, cu precadere pentru tineri, reducerea saraciei si a excluziunii sociale prin facilitarea accesului la servicii sociale si de sanatate″ , Axei Prioritare (AP) 6 „Educație și competențe”, Apelului ″POCU/73/6/6/Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul pre-universitar în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive/6/Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul pre-universitar în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive”, propunand imbunatatirea competentelor cadrelor didactice, personal suport si manageri scolari pentru sustinerea unui act didactic calitativ si incluziv pentru elevii din scolile defavorizate.

Prin interventia propusa, proiectul va contribui la imbunatatirea nivelului de cunostinte si competente a cadrelor didactice si personalui suport care predau in elevilor aflati in risc educational din cadrul celor 8 unitati de invatamant vizate in cadrul proiectului. Formarea ce va fi proiectata si furnizata vizeaza eliminarea barierelor în învățare a elevilor aflati in risc educational si abordarea procesului educational in mod personalizat si diferentiat. Temele abordate în cadrul celor două programe de formare ″Școala incluzivă în societatea contemporană″ și ″Învățarea interactivă și dezvoltarea gândirii critice″ abordează paradigma educației incluzive, în care se propune diminuarea si eliminarea tendințelor fenomenului segregării în domeniul educațional și social. În urma activităților de mentorat organizate în fiecare școală se urmărește și crearea unei rețele de profesori și personal suport care să fie implicată în luarea deciziilor și rezolvarea problemelor care apar în școală și în comunitate, retea care va sprijini si va contribui la diseminarea bunelor practici si la identificarea metodelor pentru sustinerea sustenabilitatii pe termen lung a procesului educational incluziv in cadrul unitatilor de invatamant participante in cadrul proiectului. Prin aceasta abordare de diseminare si multiplicare a bunelor practici de activititati si metode de predare, se va asigura continuitatea procesului educational cu efecte pe termen lung, urmarind incluziunea elevilor cu risc educational ce provin din familii cu resurse materiale si financiare limitate, copiii cu dizabilitati etc., asigurand astfel acestora un start bun in scoala si facilitarea parcursului educational catre promovare, absolvirea studiilor si ulterior obtinerea unui loc de munca care sa-le asigure iesirea din situatia de vulnerabilitate.

Reteaua creata va promova diseminarea metodelor de predare incluzive si instrumentele de invatare (resurse educaționale și multimedia) in cadrul scolilor dezavantajate la nivel de judet, cooperarea si lucrul in echipa fiind elementele care asigura elementele de inceput ale unui proces bun educational. Un alt element important in jurul caruia se va orienta activitatea membrilor retelei, cu impact si efecte pozitive pe termen lung, are in vedere diminuarea cazurilor de segregare identificate in scoli si adoptarea de solutii personalizate de diminuare si eliminare a acestora, punandu-se in prim plan interesul copiilor, prin implicarea comunitatii si parintilor in activitatea si viata sociala si scolara, imbunatatind astfel interactiunea factorilor constituenti ai educatiei scolare.