Cursuri

Proiect: „Dezvoltarea și implementarea de instrumente inovatoare și strategii de motivare pentru școala sibiană incluzivă”, cod mySMIS 105299, care este depus în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 - 2020, Axa prioritară 6, Prioritatea de investiţie 10i, Obiectivul specific 6.6, apel de proiecte POCU/73/6/6/Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul pre-universitar în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive/6/Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul pre-universitar în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive .

Cursurile propuse prin proiect sunt:

1. Școala incluzivă în societatea actuală

1. Criterii curriculare

Denumirea programului

Școala incluzivă în societatea actuală

Denumirea atelierului practic

Atelier inovativ in scoala incluziva

Public ţintă vizat

Personal didactic din învățământul preuniversitar și personal de sprijin din școli (inclusiv mediatori școlari)

Justificare (necesitate, utilitate)

Cursul este proiectat cu scopul de a răspunde nevoilor cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea în şcoli defavorizate, în care învaţă elevi cu risc educaţional crescut, cu scopul creşterii motivaţiei de formare continuă a acestora, necesară îmbunătăţirii procesului de învăţământ.

Competenţe vizate

La sfârşitul formării, participanţii vor dobândi următoarele competenţe:

- Competenţe de proiectare, organizare şi desfăşurare a procesului de învăţământ în sistemul educaţiei incluzive.

- Competenţe de intervenţie psihopedagogică cu scopul adaptării activităţilor instructiv-educative la nevoile individuale şi de grup ale elevilor.

- Competenţe de proiectare, realizare şi evaluare a activităţilor educaţionale în parteneriat cu familia şi comunitatea cu scopul asigurării unei integrări şcolare şi profesionale eficiente.

- Competenţe de valorificare a spaţiului de învăţare şi a curriculumului şcolar în funcţie de cerinţele educaţionale ale tuturor elevilor.

- Competenţe de aplicare a legislaţiei naţionale şi internaţionale privind drepturile copilului.

Curriculumul programului

1. Scoala incluziva si instrumente de interventie

- Problematica educaţiei integrate/incluzive-cadrul conceptual

- Integrarea din perspectivă psihologică, pedagogică şi sociologică

- Integrarea şi incluziunea – modalităţi de realizare

2. Instrumente de intervenție

- Planul de servicii personalizat (PSP) şi Programul de intervenţie personalizat (PIP)

- Programul de intervenţie personalizat: componente

- Adaptarea curriculară (schema adaptării)

3. Parteneriat scoala-familie-comunitate

- Parteneriatul educaţional. Premisa unui învăţământ de calitate

- Parteneriatul familie-şcoală

- Parteneriatul şcoală-comunitate

4. Legislatia drepturilor copilului la educatie

- Delimitări conceptuale

- Acţiunea educaţională

- Formele şi funcţiile educaţiei

- Dreptul la educaţie

- Educaţia şi problematica lumii contemporane

- Educaţia permanentă

Atelierul de formare va avea umătoarea structură:

- Prezentarea unui studiu de caz pentru fiecare tema

- Elaborarea unei fişe de lucru cu întrebări pentru discutarea studiului de caz

- Dezbaterea

- Jocul de rol

Durata stagiului

80 ore

Calendarul programului

- 4 săptămâni de activități face to face (48 ore)

- 2 saptamani de ateliere de formare (32 ore)

- 4 ore evaluare finală

Modalităţi de evaluare a cursanţilor

Portofoliu și test grilă

Monitorizare

Dupa fiecare grupa de formare, 4 mentori din ISJ vor monitoriza timp de 3 luni, pana cand termina urmatoarea grupa cursurile de formare, activitatile curriculare si extracurriculare ale GT ce au participat la formare si vor monitoriza cu instrumente specifice modul in care acestia aplica competentele dobandite la formarea teoretica si practica. Fiecare mentor va monitoriza aproximativ 12 profesori din GT iar la sfarsit va realiza un raport de monitorizare pentru fiecare profesor in parte.

2. Resurse umane

Formatori

6

3. Criterii economice

Număr de cursanţi planificaţi

358

Costul programului / al activităţii

-

Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant

-


2. Învățarea interactivă și dezvoltarea gândirii critice

1. Criterii curriculare

Denumirea programului

Învățarea interactivă și dezvoltarea gândirii critice

Denumirea atelierului practic

Atelier creativ pentru profesori motivați

Public ţintă vizat

Personal didactic din învățământul preuniversitar și personal de sprijin din școli (inclusiv mediatori școlari)

Justificare (necesitate, utilitate)

Cursul este proiectat cu scopul de a răspunde nevoilor cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea în şcoli defavorizate, în care învaţă elevi cu risc educaţional crescut, cu scopul creşterii motivaţiei de formare continuă a acestora, necesară îmbunătăţirii procesului de învăţământ.

Competenţe vizate

La sfârşitul formării, participanţii vor dobândi următoarele competenţe:

- Competenţe de proiectare, organizare şi desfăşurare a unor secvenţe de învăţare interactivă, prin aplicarea celor mai moderne teorii ale învăţării.

- Competenţe de intervenţie psihopedagogică cu scopul activizării elevilor, creşterii stimei de sine şi a motivaţiei în învăţare.

- Competenţe de proiectare, realizare şi evaluare a activităţilor instructiv-educative prin utilizarea metodelor de gândire critică.

- Competenţe de dezvoltare personală şi a abilităţilor de comunicare cu scopul realizării unui demers didactic original şi eficient.

Curriculumul programului

1. Invatare interactiva

- Conceptul de învăţare şi de învăţare şcolară

- Mecanisme şi procesualitate

- Condiţiile interne şi externe ale învăţării şcolare

- Teoriile învăţării

2. Metode de predare adaptate contextelor atipice

- Delimitări conceptuale

- Activizarea potenţialului de învăţare

- Strategii activizante în educaţia incluzivă

3. Dezvoltarea gandirii critice si a abilitatilor de comunicare

- Proiectul educaţional „Lectura şi Scrierea pentru Dezvoltarea Gândirii Critice”

- Metode gândire critică

- Abilităţi de comunicare

Atelierul de formare va avea umătoarea structură:

- Prezentarea unui studiu de caz pentru fiecare tema

- Elaborarea unei fişe de lucru cu întrebări pentru discutarea studiului de caz

- Dezbaterea

- Jocul de rol

Durata stagiului

80 ore

Calendarul programului

- 4 săptămâni de activități face to face (48 ore)

- 2 saptamani de ateliere de formare (32 ore)

- 4 ore evaluare finală

Modalităţi de evaluare a cursanţilor

Portofoliu și test grilă

Monitorizare

Dupa fiecare grupa de formare, 4 mentori din ISJ vor monitoriza timp de 3 luni, pana cand termina urmatoarea grupa cursurile de formare, activitatile curriculare si extracurriculare ale GT ce au participat la formare si vor monitoriza cu instrumente specifice modul in care acestia aplica competentele dobandite la formarea teoretica si practica. Fiecare mentor va monitoriza aproximativ 12 profesori din GT iar la sfarsit va realiza un raport de monitorizare pentru fiecare profesor in parte.

2. Resurse umane

Formatori

6

3. Criterii economice

Număr de cursanţi planificaţi

358

Costul programului / al activităţii

-

Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant

-


3. Elemente de educație încluzivă pentru managerii școlari

1. Criterii curriculare

Denumirea programului

(Tipul programului)

Elemente de educație încluzivă pentru managerii școlari

Public ţintă vizat

Manageri școlari și coordonatori de proiecte și programe educative din judeţul Sibiu

Justificare (necesitate, utilitate)

Cursul este proiectat cu scopul de a dezvolta capacitatea școlii ca organizație, a directorilor de școală, a coordonatorilor de proicte și programe educative și a cadrelor didactice, de a promova și dezvolta o cultură și practici incluzive în școli.

Competenţe vizate

La sfârșitul formării, participanții vor avea capacitatea:

- să cunoască / aplice temeiul legislativ referitor la educația incluzivă în sistemul național de învățământ

-să utilizeze adecvat conceptele din domeniul educației incluzive

- să înțeleagă principiile și filozofia care fundamentează educația incluzivă;

- să demonstreze abilități analitice care vor facilita procesul de identificare a barierelor în învățare și de participare cu care se confruntă copiii proveniți din grupuri dezavantajate / cu nevoi educative speciale;

- să analizeze propria școală utilizând pornind de la repere, precum: îmbunătățirea procesului de învățare și participare la educație; bariere în calea învățării; resurse pentru facilitarea învățării; sprijin pentru diversitate; crearea unei culturi, a unor politici și practici incluzive la nivelul școlii;

- să colaboreze cu colegii, părinții și comunitatea, în procesul de elaborare a planului de dezvoltare școlară.

- să înțeleagă importanța desegregării

- să conștientizeze rolul parteneriatului cu ONG-uri si alte instituții publice sau din mediul economic

- să conceapă programe de educație parentală în funcție de nevoile beneficiarilor

- să demonstreze capacitate de a scrie proiecte educaționale

Curriculumul programului

1.Educația incluzivă, prezentare generală (definire, terminologie specifică, principiile și filozofia care fundamentează educația incluzivă)

2.Educația incluzivă; contextul național și internațional (repere legislative)

3.Incluziune și / sau integrare. Bariere în procesul de învățare și în participarea la educație

4.Analiza unei școli din perspectiva incluziunii. Școala incluzivă și planificarea dezvoltării școlii incluzive

5. Analize. Studii de caz:

- plan de dezvoltare școlară pentru școala incluzivă.

- plan de desegregare

7. Elemente de management de proiect

8. Elemente de definire si raportare a cazurilor specifice (aspecte incluzive: elevi vulnerabili, elevi in situatii de risc educational, violenta in scoala, adictiile etc). Elemente de definire si raportare a datelor si informatiilor pentru sistemele informatice nationale;

9. Surse de finantare pentru proiecte adresate scolilor si comunitatilor (nationale, europene, etc) (POCU, POC, PO AD, Erasmus+ samd);

10. Sinergii cu dezvoltarile locale si regionale, dezvoltarea mediului educational in relatie cu partenerii sociali, institutionali (APL, GAL, ONG-uri, Universitati, etc).

11. Devoltarea mediului educational in concordanta cu cerintele de dezvoltare durabila/sustenabila a comunitatilor, cu principiile egalitatii de sanse si de gen, nediscriminării, inovării sociale;

12. Elemente de managementul calitatii- dezvoltarea de proceduri operationale conform standardelor aplicabile institutiilor publice (OSGG nr 400/2015);

Durata stagiului

42 ore

Calendarul programului

- 3 săptămâni de activități face to face (42 ore)

- 2 ore evaluare finală

Modalităţi de evaluare a cursanţilor

Portofoliu

Monitorizare

Fiecare participant la curs, pe baza competențelor acumulate, va elabora un proiect de dezvoltare instituțională din perspectiva educației incluzive, bazat pe intervenții psihopedagogice și de adaptare curriculară individualizată. Proiectul va conține și un plan de desegregare care va fi adaptat particularităților contextului educațional generat de situația elevilor cu risc educațional. Resursele comunității și localității respective precum și condițiile geografice și socio-culturale vor fi criterii de elaborare a documentelor specifice pe care cursanții le concep și aplică în urma formării.

Participanții la curs vor elabora un proiect educational în parteneriat cu instituții ”cheie” (ONG-uri, agenți economici,consilii locale etc) care va fi implementat în unitatea de învățământ începând cu anul școlar 2017-2018.

2. Resurse umane

Formatori

2

3. Criterii economice

Număr de cursanţi planificaţi

50

Costul programului / al activităţii

-

Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant

-