Đánh giá kết quả công việc

Cố vấn học tập

Thông báo

Đánh giá kết quả công việc của Cố vấn học tập trong Học kỳ cuối năm 2018:

  • Thời gian lấy ý kiến sinh viên về việc đánh giá kết quả tư vấn và hỗ trợ của cố vấn học tập từ ngày 10/12/2018 đến ngày 16/12/2018.
  • Thời gian Cố vấn học tập tự đánh giá từ ngày 10/12/2018 đến ngày 16/12/2018.
  • Thời gian các khoa, viện, Phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên và Phòng Công tác chính trị đánh giá kết quả công việc của Cố vấn học tập từ ngày 17/12/2018 đến ngày 23/12/2018.