Đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa

tại trường Đại học Kinh tế TP.HCM

Nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng môi trường văn hóa trường học, Ban Giám hiệu luôn quan tâm chỉ đạo và giao cho bộ phận chuyên môn là Phòng Công tác chính trị phối hợp cùng các đơn vị có liên quan (gồm: Viện ĐTSĐH, Phòng QLĐT-CTSV, Phòng QLKH-HTQT, Phòng TT&QHCC, Công đoàn, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên trường) lập kế hoạch xây dựng lộ trình triển khai việc đúc kết, hệ thống hoá và thực hiện các giá trị văn hoá của UEH đã được các thế hệ công chức, viên chức, người lao động và người học vun đắp và duy trì từ ngày thành lập Trường (27.10.1976) đến nay. Ngày 30.7.2012, Hiệu trưởng đã ký Quyết định số 1697/QĐ-ĐHKT-CTCT ban hành nội dung “Văn hóa UEH”.

Qua 5 năm thực hiện, thông qua thực tiễn và ý kiến đóng góp của viên chức, người học, nhà trường đã tiếp thu và lấy ý kiến toàn thể viên chức, người học để điều chỉnh, cập nhật nội dung Văn hóa UEH. Năm 2017, UEH đã ký Quyết định số 2638/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 7.9.2017 ban hành “Nội dung Văn hóa Trường Đại học Kinh tế TP.HCM phiên bản 2017” (gọi tắt là Văn hoá UEH).

Trong các giá trị của Văn hoá UEH, văn hoá ứng xử là một trong bốn thành tố cấu thành hệ thống giá trị nền tảng của Văn hoá UEH. Nhằm đưa văn hoá ứng xử đi vào thực tiễn trong hoạt động quản lý, giảng dạy, học tập tại trường, BGH đã chỉ đạo soạn thảo và đưa vào áp dụng bộ quy tắc ứng xử đối với công chức, viên chức, người lao động và người học trong phạm vi UEH song song với việc cập nhật, chỉnh sửa nội dung Văn hoá UEH.

Sau quá trình dự thảo, lấy ý kiến đóng góp, chỉnh sửa và hoàn thiện, ngày 4.4.2017, UEH đã ra quyết định ban hành “Quy định về quy tắc ứng xử của viên chức trường Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH)” với đối tượng thực hiện là công chức, viên chức và người lao động tại UEH. Ngày 15.6.2017, UEH tiếp tục ban hành “Quy định về quy tắc ứng xử của người học tại trường Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH)” với đối tượng thực hiện là người học đang trong quá trình học tập, nghiên cứu tại UEH, bao gồm: sinh viên của chương trình đào tạo đại học, học viên của chương trình đào tạo thạc sĩ, nghiên cứu sinh của chương trình đào tạo tiến sĩ. Đối với người học thuộc các chương trình liên kết tại UEH, chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, các chương trình trao đổi sinh viên, học viên thực hiện quy định này trong khuôn khổ nghĩa vụ và trách nhiệm đã cam kết trong thời gian học tập, nghiên cứu tại UEH.

Từ thời điểm các quy định về quy tắc ứng xử được áp dụng, UEH có thêm căn cứ để tạo dựng môi trường học tập và làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, hiện đại, kỷ cương và hiệu quả. Đồng thời là công cụ định hướng các chuẩn mực ứng xử nhằm nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, đảm bảo sự liêm chính, tính chính trực, tôn trọng bản thân và mọi người trong quá trình học tập, làm việc tại UEH của đội ngũ công chức, viên chức và người học. Bên cạnh đó, dưới góc độ quản trị nhà trường, UEH có thêm cơ sở để giám sát việc chấp hành pháp luật; quy chế, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của UEH, xử lý viên chức, người lao động vi phạm các chuẩn mực đạo đức khi thi hành nhiệm vụ. Điều này đã nhắc nhở đội ngũ viên chức, người lao động luôn phải ý thức về chuẩn mực đạo đức, tuân thủ các quy tắc ứng xử trong quá trình thi hành nhiệm vụ được nhà trường giao.

Dưới góc độ đào tạo nhân lực, việc ban hành các quy tắc ứng xử đã giúp UEH chuẩn hoá việc giáo dục ý thức, tinh thần trách nhiệm và định hướng các chuẩn mực ứng xử cho người học trong quá trình học tập và rèn luyện tại UEH, bao gồm những việc phải làm hoặc không được làm, nhằm đảm bảo tính chính trực, chuyên nghiệp, tôn trọng bản thân và mọi người trong suốt quá trình học tập và sau khi tốt nghiệp, tham gia thị trường lao động. Ngoài việc giáo dục tinh thần “Tự hào phát huy truyền thống UEH” - đi đầu trong công cuộc phát triển kinh tế, xây dựng Tổ quốc, UEH còn chú trọng vào việc giáo dục tinh thần “Tôn sư trọng đạo, sống có nghĩa tình”, “Đoàn kết tương trợ lẫn nhau”, trách nhiệm “Phát triển hài hoà cùng cộng đồng”.

Ngày 24.8.2017, UEH đã tổ chức buổi Tọa đàm “Viên chức, người lao động trường Đại học Kinh tế TP. HCM thực hiện Văn hóa UEH và Quy tắc ứng xử trong UEH”, kết quả đạt được của buổi toạ đàm là UEH đã đưa ra được nhiều giải pháp để tuyên truyền và thực hiện Quy tắc ứng xử trong UEH như:

  • Vai trò của tổ chức Công đoàn trường trong việc vận động đoàn viên công đoàn thực hiện tốt Quy định về quy tắc ứng xử của viên chức UEH.
  • Vai trò của cán bộ công đoàn trong việc giám sát thực hiện Quy định về Quy tắc ứng xử của viên chức UEH tại các đơn vị thuộc Trường.
  • Trách nhiệm gương mẫu của cán bộ công đoàn trong thực hiện quy tắc ứng xử viên chức UEH.
  • Các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động truyền thông Văn hóa UEH và Quy tắc ứng xử của viên chức UEH.

Tiếp sau đó, ngày 28.9.2017, UEH cũng đã tổ chức Tọa đàm “Sinh viên trường Đại học Kinh tế TP.HCM thực hiện Văn hóa UEH và các Quy tắc ứng xử trong UEH” nhằm tuyên truyền sâu rộng nội dung và thực hiện các quy định về quy tắc ứng xử tại UEH đối với người học. Đồng thời, thông qua các tham luận cũng như ý kiến tại buổi tọa đàm, sinh viên đã đưa ra những thực trạng trong giao tiếp và ứng xử tại UEH và đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện tốt các quy định về quy tắc ứng xử trong môi trường giáo dục.

Cùng với sự phát triển chung của xã hội, các hoạt động giáo dục, đào tạo cũng phải thay đổi đề phù hợp. Do đó, Văn hóa UEH và các quy tắc ứng xử cần được điều chỉnh theo từng giai đoạn để phù hợp với hoạt động của UEH. Chính vì vậy, UEH đã chủ động xây dựng các giải pháp tiếp tục triển khai xây dựng môi trường Văn hoá UEH và thực hiện các quy tắc ứng xử trong thời gian tới, bao gồm:

  1. Tiếp tục cụ thể hóa bộ quy tắc ứng xử trong từng lĩnh vực hoạt động (học tập, nghiên cứu khoa học, quản trị nhà trường…), từng nhóm đối tượng thực hiện (giảng viên, viên chức khối quản lý, nhân viên phục vụ, học viên, sinh viên...).
  2. Xây dựng khung đánh giá việc thực hiện văn hóa ứng xử, kết hợp trong việc đánh giá kết quả thực hiện công việc của viên chức, người lao động hàng năm; đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên theo định kỳ.
  3. Đưa nội dung giảng dạy về môi trường văn hóa, văn hoá ứng xử vào nội dung chính thức của Tuần sinh hoạt công dân dành cho sinh viên đại học chính quy hàng năm.
  4. Thực hiện việc lồng ghép giáo dục văn hóa ứng xử trong các sinh hoạt ngoại khóa của Trường và các hoạt động, phong trào của các tổ chức đoàn thể (Công đoàn, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên).
  5. Tiếp tục tuyên truyền, triển khai sâu rộng nội dung “Văn hóa UEH” phiên bản 2017 và các quy định về quy tắc ứng xử của viên chức, người lao động và người học trong toàn trường.
  6. Tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu Văn hoá UEH” dành cho viên chức, người lao động và người học vào năm 2018.

Tuy nhiên, nội dung Văn hoá UEH và các quy tắc ứng xử không thể thể hiện được tất cả các tình huống có thể xảy ra trong quá trình vận dụng trong thực tế. Yếu tố đạo đức xã hội và đạo đức nghề nghiệp của công chức, viên chức, người lao động và người học vẫn luôn là yếu tố quyết định. Vì vậy, việc duy trì, phát triển Văn hoá UEH và thực hiện các quy tắc ứng xử cần sự chung tay góp sức và đồng thuận của tất cả các thành viên trong UEH.@

P. CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ