Đảng bộ trường Đại học Kinh tế TP.HCM:

Kết quả hoạt động năm 2017 & nhiệm vụ trọng tâm năm 2018

Công tác chuyên môn

Đảng ủy trường tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của trường Đại học Kinh tế TP.HCM giai đoạn 2014-2017 (theo Quyết định số 2377/QĐ-TTg ngày 29/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ) và nhiệm vụ của ngành Giáo dục với các nội dung trọng tâm sau:

 • Xây dựng và triển khai thực hiện 6 chiến lược khác biệt đến năm 2020 nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh.
 • Tiếp tục triển khai thực hiện chương trình đào tạo tiên tiến quốc tế cho sinh viên hệ đại học chính quy; hoàn thành chỉ tiêu tuyển sinh các hệ, bậc đào tạo đã đề ra.
 • Thực hiện kiểm định chất lượng 4 chương trình đào tạo theo chuẩn FIBAA.
 • Tổ chức thành công nhiều hội thảo quốc tế trong năm 2017.
 • Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu hàn lâm công bố quốc tế, công bố trên tạp chí trong nước; đấu thầu thành công nhiều đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước, cấp Bộ, đề tài được cấp kinh phí từ Quỹ NAFOSTED và phê duyệt hàng trăm đề tài cấp cơ sở.
 • Tiếp tục cải tiến công tác quản trị nhà trường; thể chế hóa các hoạt động, chức năng, nhiệm vụ của cơ cấu tổ chức; nâng cao chất lượng đội ngũ và chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; hoàn thiện tổ chức bộ máy nhà trường.
 • Lãnh đạo công tác xây dựng và phát triển cơ sở vật chất: cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và khởi công giai đoạn 1 cơ sở Nam Thành phố; tiếp tục đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ nghiên cứu, giảng dạy và học tập.

Công tác Tuyên giáo

Đảng ủy trường tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW5, Hội nghị TW6 khóa XII cho toàn thể đảng viên. Ban Tuyên giáo Đảng ủy phối hợp chính quyền, các đoàn thể (Công đoàn, Hội Cựu chiến binh, ĐTN-HSV) tổ chức hoạt động tuyên truyền chào mừng các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng trong năm 2017.

Đảng ủy trường tiếp tục lãnh đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII với các nội dung sau:

 • Hướng dẫn và triển khai thực hiện Chỉ thị 05 năm 2017. Tổ chức học tập chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ” và nghiên cứu, quán triệt 2 tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” và “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cán bộ chủ chốt, đảng viên, viên chức UEH.
 • Tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/ TW của Bộ Chính trị và biểu dương, khen thưởng 24 tập thể, 66 cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 • Tổ chức phong trào “Dân vận khéo” gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị gắn với công việc hàng ngày của giảng viên, viên chức quản lý và nhân viên; trong đó chú trọng nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học; hiệu quả làm việc và tự học nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Trong năm 2017, Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị phối hợp tổ chức Hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 17, thu hút 5.855 sinh viên thuộc 1.109 đội dự thi tham gia; tổ chức Tuần sinh hoạt công dân đầu năm học, đầu khóa học cho hơn 16.000 sinh viên hệ đại học chính quy theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đảng ủy, BGH đã chỉ đạo việc tổ chức đội tuyển sinh viên tham gia các cuộc thi do cấp trên tổ chức và đạt kết quả cao, cụ thể như: Giải Nhất toàn đội Liên hoan nhóm ca khúc truyền thống do Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng TP.HCM (Đảng ủy Khối) tổ chức; Giải Nhì đội tuyển Hội thi Olympic các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh “Tầm nhìn xuyên thế kỷ” lần 9 năm 2017 do Thành đoàn TP.HCM phối hợp ĐHQG TP.HCM và Đảng ủy Khối tổ chức.

Công tác xây dựng Đảng

Năm 2017, Đảng ủy trường đã kết nạp 40 đảng viên mới, chuyển đảng chính thức cho 74 đảng viên dự bị; tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2.9 cho 3 đồng chí 30 năm tuổi Đảng, đợt 7.11 cho 1 đồng chí 45 năm tuổi Đảng. Đảng ủy trường đã giới thiệu 66 đoàn viên, quần chúng ưu tú là viên chức và sinh viên tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng; giới thiệu 83 đảng viên dự bị tham gia lớp đảng viên mới do Đảng ủy Khối tổ chức.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Thành ủy TP.HCM và Đảng ủy Khối, Đảng ủy trường đã hướng dẫn, triển khai thực hiện Quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cách thức xây dựng kế hoạch hành động thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng.

Đảng ủy trường tiếp tục triển khai thực hiện Đề án 02-ĐA/TU của BTV Thành ủy về “phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng bộ trường Đại học Kinh tế TP.HCM và phản bác các quan điểm sai trái”. Thực hiện nghiêm túc việc tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2017 theo đúng quy định của đảng ủy cấp trên.

Triển khai thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW năm 2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định số 55-QĐ/TW năm 2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Trong năm 2017, Đảng ủy trường đã chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện quy trình thành lập Hội đồng trường và bầu Chủ tịch Hội đồng trường, bổ nhiệm lại 3 Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2016-2021, thành lập Hội đồng tư vấn và bầu Chủ tịch Hội đồng tư vấn; tiếp tục hoàn chỉnh bộ máy quản lý các đơn vị cho nhiệm kỳ 2016-2021; tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2022.

Đảng ủy trường đã chỉ đạo, lãnh đạo các đoàn thể tổ chức thành công: Đại hội đại biểu Công đoàn lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017-2022; Đại hội Hội Cựu chiến binh lần thứ V, nhiệm kỳ 2017-2022 và Đại hội đại biểu Đoàn TNCSHCM lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2017-2019. Bên cạnh đó, Đảng ủy đã chỉ đạo các đoàn thể thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của mỗi tổ chức; tổ chức có hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật, các phong trào văn hóa, thể thao, các hoạt động xã hội, đền ơn đáp nghĩa và thực hiện “Văn hóa UEH”, quy tắc ứng xử trong công chức, viên chức, sinh viên.

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2018

Công tác chuyên môn

Năm 2018, Đảng ủy trường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về giáo dục, đào tạo và của ngành Giáo dục với các nội dung trọng tâm sau:

 • Tiếp tục triển khai các nội dung quốc tế hóa UEH, xây dựng Trường theo định hướng nghiên cứu và thực hiện thành công 6 chiến lược khác biệt; triển khai định hướng chuyển UEH dần sang đại học đa ngành.
 • Hoàn thành kế hoạch tuyển sinh các hệ, bậc đào tạo; triển khai thành công chương trình đào tạo tiên tiến quốc tế UEH. Nâng cao chất lượng đào tạo tiến sĩ.
 • Chủ động nghiên cứu, xây dựng và phát triển các chương trình đào tạo mới theo hướng đáp ứng yêu cầu xã hội và hội nhập quốc tế. Tiếp tục thực hiện kiểm định chương trình đào tạo, kiểm định trường đại học theo tiêu chuẩn AUN, FIBBA.
 • Nâng cao chất lượng đề tài khoa học các cấp, nghiên cứu hàn lâm công bố quốc tế và nghiên cứu ứng dụng phục vụ phát triển kinh tế, xã hội.
 • Đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế, gia tăng số lượng giảng viên, sinh viên, thực tập sinh tham gia nghiên cứu, học tập, giao lưu giữa UEH và các đối tác nước ngoài theo hình thức song phương.
 • Quản trị đại học theo hướng hiện đại; xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo phiên bản ISO 9001:2015; tiếp tục thực hiện chiến lược thu hút nhân lực trình độ cao.
 • Tập trung xây dựng giai đoạn 1 cơ sở Nam Thành phố và cơ sở 279 Nguyễn Tri Phương; cải tạo, nâng cấp KTX 135 Trần Hưng Đạo.

Công tác Tuyên giáo

Ban Tuyên giáo Đảng ủy phối hợp các đoàn thể tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, Hội nghị TW8 khóa XII; thực hiện tốt công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng trong năm 2018 theo Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo cấp trên.

Đảng ủy trường lãnh đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), triển khai thực hiện chuyên đề năm 2018 "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; tổ chức sơ kết, khen thưởng các tập thể, cá nhân nhân dịp kỷ niệm 128 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đảng ủy trường lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị phối hợp tổ chức Tuần sinh hoạt công dân đầu năm học, đầu khóa học cho toàn thể sinh viên đại học chính quy theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tổ chức Hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 18 năm 2018; tổ chức các đội tuyển sinh viên tham gia các hoạt động cấp trên.

Công tác xây dựng Đảng

Trong năm 2018, Đảng ủy tập trung thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

 • Triển khai thực hiện quy hoạch nhân sự cấp ủy, chính quyền nhiệm kỳ 2015-2020 và những năm tiếp theo; đồng thời tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả, đồng bộ nhóm giải pháp về tổ chức, cán bộ nêu trong Nghị quyết TW4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.
 • Tiếp tục triển khai thực hiện Quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và xây dựng kế hoạch hành động thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng.
 • Đẩy mạnh thực hiện chương trình công tác dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở tại các chi bộ, gắn công tác dân vận với công tác xây dựng Đảng.
 • Nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ, cấp ủy và đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên theo quy định.
 • Thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng ủy năm 2018.
 • Tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng cho các đảng viên 30 năm, 40 năm tuổi Đảng; Tổ chức các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng đảng và đảng viên mới.

Lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể

Tổ chức Đại hội Hội Sinh viên trường Đại học Kinh tế TP. HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018-2020.

Tiếp tục thực hiện quy chế phối hợp làm việc, phương thức liên tịch giữa Đảng ủy, Ban Giám hiệu với các đoàn thể (Công đoàn, Hội Cựu Chiến binh, ĐTN-HSV).

Thực hiện công tác dân vận và giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ công chức, viên chức đối với người học. Tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vấn đề bức xúc, nguyên vọng chính đáng của viên chức và người học, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến nghiên cứu, giảng dạy, làm việc, học tập, sinh hoạt, đời sống…

Tổ chức các hoạt động, phong trào thi đua gắn với thực hiện có hiệu quả các hoạt động tự chủ, đổi mới và hội nhập quốc tế của nhà trường.

Đẩy mạnh việc thực hiện “Văn hóa UEH” và các quy định về quy tắc ứng xử trong công chức, viên chức và sinh viên; vận động đoàn viên, hội viên thực hiện nêu gương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.@

ĐẢNG ỦY UEH