ทำเนียบบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายชลัชธารา แสนตรามาส (ครูจุ๊น)

หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

สารสนเทศ

นางสาวสุพัตรา อุดอิน (ครูเค)สื่อกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
นางสาวสุภาวดี สังขสถาพร (ครูสุ)เหรัญญิก
นางสาวหัชศต์ฌล ผาติพัศธนันท์ (ครูมะปราง)แผนและนโยบาย
นางสาวสุจิตรา สิงห์บุบผา (ครูน้ำ)พัสดุ
นางสาวจิตประสงค์ จอมทอง (ครูปลื้ม)สารบรรณและPLC
นายสุรัตน์ อาจสาริกรณ์ (ครูไอซ์)5 ส
นายสิทธิพงษ์ นิจแสวง (ครูแมมมอธ)สารสนเทศ
นางสาวอาภัสรา อ่อนสมกิจ (ครูอุ้้ม)แผนและนโยบาย
นางสาวนิภาพร จิตรใจเจริญบุญ (ครูโคล่า)พัสดุ
นางสาวสมฤดี สมบุรณ์ดี (ครูหนูดี)สารบรรณ
Mr. Htay Naing Win (ครู Nelson)วิทยากรภาษาอาเซียน
Mr. Chanmin (ครูชานมิน)วิทยากรภาษาอาเซียน
Udomsitthisuksa School

Foreign Languages Department

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image