ทำเนียบบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ภาษาอังกฤษ

นายชลัชธารา แสนตรามาส (ครูจุ๊น)

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

สารสนเทศ

นางสาวสุพัตรา อุดอิน(ครูเค)สื่อกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
นางสาวสุภาวดี สังขสถาพร(ครูสุ)เหรัญญิก
นางสาวหัชศต์ฌล ผาติพัศธนันท์ (ครูมะปราง)แผนและนโยบาย
นางสาวสุจิตรา สิงห์บุบผา(ครูน้ำ)พัสดุ
นางสาวจิตประสงค์ จอมทอง (ครูปลื้ม)สารบรรณและPLC
นายสุรัตน์ อาจสาริกรณ์(ครูไอซ์)5 ส
นายสิทธิพงษ์ นิจแสวง (ครูแมมมอธ)สารสนเทศ
นางสาวสิริกาญจนาภา คงนานดี(ครูนี)สื่อกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
นางสาวนิภาพร จิตรใจเจริญบุญ(ครูโคล่า)พัสดุภาษาจีน

นางสาวอาภัสรา อ่อนสมกิจ (ครูอุ้ม)แผนและนโยบาย
นางสาวพัณณิตา หนูนุรัตน์ (ครูติว)สารบรรณภาษาพม่า

Mr. Htay Naing Win (ครู Nelson)วิทยากรภาษาอาเซียน
Mr. Chanmin (ครูชานมิน)วิทยากรภาษาอาเซียน
Udomsitthisuksa School

Foreign Languages Department