กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวแสงตะวัน แสงค้อม

ตำแหน่ง ครู

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

นางสาวลัดดาวัลย์ รักษ์วงษ์

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวณัฐชา ชมภูพงษ์

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นางพิมพ์ชนก สันทัด

ตำแหน่ง ครู

นางสาวทิพย์กมล ตามบุญ

ตำแหน่ง ครู

นายนวพันธ์ รักบ่อพลับ

ตำแหน่ง ครู

นางสาววาสนา ผลาเลิศ

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นายสัญญา วงศ์ต่างตา

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวมาริสา ด้วงสิงห์

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นายชนกันต์ สังขเกียรติคุณ