กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวแสงตะวัน แสงค้อม

ตำแหน่ง ครู

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

นางสาวลัดดาวัลย์ รักษ์วงษ์

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวณัฐชา ชมภูพงษ์

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นายสัญญา วงศ์ต่างตา

ตำแหน่ง ครู

นายนวพันธ์ รักบ่อพลับ

ตำแหน่ง ครู

นางสาวมาริสา ด้วงสิงห์

ตำแหน่ง ครู

นายชัยเดช วิเศษเสาร์

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวจันทิมา ศรีทองอ่อน

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นายณัฐวุฒิ ขำคม

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวพัชรินทร์ สุขจินดา

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย