กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา

นางสาวโชติกา เทพสาธร

ตำแหน่ง ครู

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายอดิศักดิ์ จุลกิจวัฒน์

ตำแหน่ง ครู

นางสาวกุสุมา นาคน้อย

ตำแหน่ง ครู

นายตรีเพชร มานะเจริญทรัพย์

ตำแหน่ง ครู

ว่าที่ ร.ต. เฉลิมพล กาพจันทวงษ์

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวสุรีย์พร สังขธิติ

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นายสมเกียรติ์ เชียงพา

ตำแหน่ง ครูผู้ฝึกสอนนักกีฬา

นายรณกร ศักดี

ตำแหน่ง ครูผู้ฝึกสอนนักกีฬา