กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวประภัสสร ดวลลี

ตำแหน่ง ครู

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ว่าที่ร้อยตรีหญิงวาสินี ยองจา

ตำแหน่ง ครู

นางสาวจินตนา ศรีทองคูณ

ตำแหน่ง ครู

นางสาวณัฏฐณิชา   อุ่นวงษ์

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวภควดี  ดิษยวงษ์

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นายวิทยา  ทองอินทร์

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวปริศนา แสนตรามาส

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

ว่าที่ร้อยตรีราชนาวี  กล้าหาญ

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย