กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายจักรพันธ์ เมฆขาว

ตำแหน่ง ครู

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวชมพูนุช มากทรัพย์

ตำแหน่ง ครู

นางสาวประรารักษ์ เทพนิมิตร

ตำแหน่ง ครู

นางสาวบุษกร อ่อนเบา

ตำแหน่ง ครู

นางสาววาสินี ยองจา

ตำแหน่ง ครู

นางสาวจินตนา ศรีทองคูณ

ตำแหน่ง ครู

นางสาวประภัสสร ดวลลี

ตำแหน่ง ครู