กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายจักรพันธ์ เมฆขาว

ตำแหน่ง ครู

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวชมพูนุช มากทรัพย์

ตำแหน่ง ครู

นางสาวกันยารัตน์ จันมา

ตำแหน่ง ครู

นางสาวประรารักษ์ เทพนิมิตร

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวบุษกร อ่อนเบา

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาววาสินี ยองจา

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวจินตนา ศรีทองคูณ

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวประภัสสร ดวลลี

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย