กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาววิภารัตน์ ฐากูลวงศ์

ตำแหน่ง ครู

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายชิต ปัญญาพีระพงศ์

ตำแหน่ง ครู

นายจักรี ศิลานิล

ตำแหน่ง ครู

นางสาวอรัญญาพร โพธิ์พันธ์

ตำแหน่ง ครู

นายกรกฏ สะลิม

ตำแหน่ง ครู

นางสาวมัทนา สีดำ

ตำแหน่ง ครู

นางสาวกัลยาณี ปัญญาชัยรักษา

ตำแหน่ง ครู

นางสาวณีรวัลย์ เกษมสุข

ตำแหน่ง ครู

นางสาวเจนจิรา ประทุมสูตร

ตำแหน่ง ครู ผู้ช่วย

นายอนุพงศ์ เรืองนุ่น

ตำแหน่งครูผู้ช่วย