กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวอรัญญาพร  โพธิ์พันธ์

ตำแหน่ง ครู 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

นายกรกฏ   สะลิม

ตำแหน่ง ครู 

นางสาวเจนจิรา ประทุมสูตร

ตำแหน่ง ครู

นางสาวกัลยาณี ปัญญาชัยรักษา 

ตำแหน่ง ครู 

ว่าที่ร้อยตรีหญิง วราภรณ์ กำแพงทอง

  ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวกิตติยาพร  รักดี

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นาวสาวจีรวรรณ  รักน้อย

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นายเดชานนท์   สังข์สะอาด

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นายชัยวัฒน์     ช่วงชัย

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นาวสาวธัญลักษณ์  สอนโฉม

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย