กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวมัทนา สีดำ

ตำแหน่ง ครู

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


นายจักรี ศิลานิล

ตำแหน่ง ครู

นางสาวอรัญญาพร โพธิ์พันธ์

ตำแหน่ง ครู

นายกรกฏ สะลิม

ตำแหน่ง ครู

นางสาวเจนจิรา ประทุมสูตร

ตำแหน่ง ครู

นางสาวกัลยาณี ปัญญาชัยรักษา

ตำแหน่ง ครู

นายอนุพงศ์ เรืองนุ่น

ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ว่าที่ร้อยตรีหญิง วราภรณ์ กำแพงทอง

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย