กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางจีระนันท์ เทพสวัสดิ์

ตำแหน่ง ครู

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายสุวิทย์ ทองขาว

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นางธวัลย์ลักษณ์ กาญจนบุตร

ตำแหน่ง ครู

นายธนวัฒน์ ภูมิพวัฒนโชติ

ตำแหน่ง ครู

นางสาวธันย์ธีตา ธงชัย

ตำแหน่ง ครู

นายกิตติศักดิ์ ทวิยานนท์

ตำแหน่ง ครู

นายนพดล กล้วยหอม

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวมณฑลี เพิ่มทรัพย์

ตำแหน่ง ครู