กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวมณฑลี เพิ่มทรัพย์

ครู เกษตร

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายสุวิทย์ ทองขาว

ครู อุตสาหกรรมศิลป์

นายนพดล กล้วยหอม

ครู คหกรรม

นายชาญณรงค์ อุดมสุขดำริ

ครู คหกรรมศาสตร์ศึกษา

นายนพกร กาละพงษ์

ครู วิศวกรรมไฟฟ้า

นางสาวศศิญาวัลย์ ยืนยงค์

ครู บัญชี

นายประณต กิจไธสง

ครู อุตสาหกรรมไฟฟ้า

นางสาวจันจิรา กรุดสุข

ครู บัญชี