กลุ่มบริหารงานบุคคล

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา

//งานส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะ <<upload: 14 มกราคม 2562>>//งานสรรหา บรรจุแต่งตั้งและการย้ายข้าราชการครูและบุคลากร//งานสารสนเทศกลุ่มบริหารงานบุคคล//งานประเมินผลการปฏิบัติงาน <<upload: 3 มกราคม 2562>>// งานพัฒนาชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC)
  • คำสั่งโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ที่ 419/2560 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานในหน้าที่ ปีการศึกษา 2561 (ฉบับปรับปรุง) >>> ดาวน์โหลด