• งานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ
 • งานส่งเสริมการขอรับใบประกอบวิชาชีพครู
 • งานจัดทำบัญชีรายชื่อเพื่อเสนอขอรับเครื่อราชอิสริยาภรณ์

 • งานประกันสังคมและสิทธิประโยชน์ของลูกจ้าง

 • งานสารสนเทศกลุ่มบริหารงานบุคคล
 • งานสถิติวันลาและสถิติบุคลากร
 • งานส่งเสริมพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร >>รายงานการส่งเสริมพัฒนาครู ปีการศึกษา 2563
 • งานยกย่องเชิดชูเกียรติ
 • งานพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติราชการ >>รายงานการไปปฏิบัติราชการในและนอกสถานศึกษา
 • งานส่งเสริมการปรับเปลี่ยนตำแหน่งวิทยฐานะ

 • งานประเมินผลการปฏิบัติงาน >>การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
 • งานส่งเสริมและสนับสนุนการอบรมสัมนาบุคลากร

 • งานพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

 • แบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือน ตำแหน่งครูผู้ช่วย

 • งานวางแผนพัฒนาตนเองของบุคลากร (ID plan)