กลุ่มอำนวยการ

ประกาศ / ข่ายประชาสัมพันธ์

1.

2.

3.

ภาพกิจกรรม

1.

2.

3.

กลุ่มอำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3