กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

1.

2.

3.

ภาพกิจกรรม

กิจกรรม1
บุคลากร

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา.pdf