แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

นายธนพล    ธนอนันต์ตระกูล

หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

นายประเสริฐ   แสงเดือน

ครูประจำแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

นายอภิเดช  ศิริตัง

ครูประจำแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

นายคำปัน    สิงห์ปั้น

ครูประจำแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

นายอดุลย์    กัลยาแก้ว

ครูประจำแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

นายทวีศักดิ์   คัมภ์บุญยอ

ครูประจำแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

นายสุทธวิทย์    วงศ์พรหมเมฆ

ครูประจำแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

นายรัชพล    สินเทศ

ครูประจำแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

นายวัลลภ    โพธิ์ใบ

ครูประจำแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

นายสุรนาท    เป็นมงคล

ครูประจำแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

นายวงศ์นิรัน     ชั้นงาม

ครูประจำแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

นายนฤพนธ์    บุญเสนา

ครูประจำแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

นายธัญวัฒน์     อำไพฤทธิ์

ครูประจำแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

นายศิรชัช    กัลยาแก้ว

ครูประจำแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

นางสาวเบญจพร    ภูผัน

ครูประจำแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์