รายงานการขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน 4 ด้าน

ด้านที่ 1  รายงานบริบทและสภาพแวดล้อมโรงเรียน เดือนพฤศจิกายน 2565 – มีนาคม 2566

ด้านที่ 2  รายงานข้อมูลการอ่านออกเขียนได้ เดือนมกราคม 2566มีนาคม 2566 (Click ที่นี่)

ด้านที่ 3 รายงานข้อมูลความปลอดภัยในโรงเรียน เดือนมกราคม 2566 – มีนาคม 2566

ด้านที่ 4 รายงานข้อมูล การเงิน พัสดุ ในโรงเรียน เดือนมกราคม 2566มีนาคม 2566

คู่มือการรายงานจุดเน้น.pdf