Medicine Production Service

หน่วยผลิตยา กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลวารินชำราบ

มุ่งสู่เป้าหมายเพื่อความเป็นอยู่ของประชาชนที่ดีขึ้น

   เภสัชกรรมการผลิตเป็นหน่วยงานหนึ่งที่สำคัญของเภสัชกรรมโรงพยาบาล มีบทบาทโดยตรงในการจัดเตรียมยาสำหรับให้บริการผู้ป่วย ปัจจุบันหน่วยผลิตยา กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลวารินชำราบ ได้ดำเนินการผลิตยารับประทาน ยาเตรียมเฉพาะราย การเตรียมยาเฉพาะรายในกลุ่มยาหยอดตา-หู-คอ-จมูก  และยาใช้ภายนอกที่ไม่สามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาด เพื่อสนับสนุนทีมแพทย์ในการสั่งใช้ยา 

    ด้วยเหตุนี้้จึงจำเป็นต้องอาศัยเภสัชกรที่มีองค์ความรู้และทักษะด้านเภสัชกรรมการผลิตในการพัฒนาตำรับ การเตรียมยาด้วยเทคนิคพิเศษเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับยาที่มีคุณภาพ อีกทั้งช่วยเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับโรงพยาบาลต่างๆ เพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการผู้ป่วย ลดภาระของผู้ป่วยในการที่จะต้องเดินทางมารับการรักษาและรับยาจากโรงพยาบาลขนาดใหญ่ รวมถึงการขยายบทบาทในการร่วมดูแลผู้ป่วยที่ได้รับยาเตรียมร่วมวางแผนในการให้บริการ ติดตาม ประเมินผลการใช้ยาเตรียม เพื่อให้ผู้ป่วยได้ใช้ยาเตรียมนั้นอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุด 

ฉบับ ปีงบ 2560

ฉบับ ปีงบ 2561

ฉบับ ปีงบ 2567

กด Click ที่หนังสือตำรับยา เพื่อ Download PDF

กาารจัดทำไฟล์ PDF เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลทุกด้านที่เกี่ยวข้องในหน่วยผลิตยาในแต่ละปีนั้น