ค่าสมัคร

Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ 85 ถนนสถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

TEL : สำนักงานเลขานุการ 045-353600-9 งานบริการการศึกษา 045-353611-2 FAX : 045-353626 ,045-353630 ,045-288384