รายงานผลการดำเนินงาน สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

OCN Event

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ ครั้งที่ 1/2563

24 มกราคม 2563

ณ ห้อง 4C 05 ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักฯ ครั้งที่ 1/2563

31 มกราค 2563

ณ ประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี


EN Tech Day วันเทคโนโลยีวิศวกรรม 2563

30-31 มกราคม 256

ณ อาคาร EN6 คณะวิศวกรรมศาสตร์