การจัดการความรู้ (knowledge management)

สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

KMOCN NEWS

กิจกรรมการจัดการความรู้ "การบริหารจัดการระบบ VPN เพื่อสนับสนุนการให้บริการสารสนเทศของมหาวิทยาลัย"

เมื่อวันวันที่ 3 สิงหาคม 2561 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ได้จัดกิจกรรมจัดการความรู้ เรื่อง การบริหารจัดการระบบ VPN เพื่อสนับสนุนการให้บริการสารสนเทศของมหาวิทยาลัย เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3C 05-06 ชั้น 3 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย โดยมี นายสุรศักดิ์ ศรีวิเศษ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้


กิจกรรมการจัดการความรู้ "การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน"

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ได้จัดกิจกรรมจัดการความรู้ เรื่อง การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3C 05-06 ชั้น 3 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล ปุษยตานนท์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์บงกช สุขอนันต์ เป็นถ่ายทอดความรู้


CONNECT WITH US

Copyright © 2017 The Office of Computer and Networking Ubon Ratchathani University

85 Sathonlamark Road, Warin Chamrap, Ubon Ratchathani 34190

Tel +66 4 535 3102, Fax +66 4 535 3114