การจัดการความรู้ (knowledge management)

สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

KMOCN NEWS

กิจกรรมการจัดการความรู้ "การบริหารและพัฒนาระบบโทรศัพท์แบบ VoIP"

เมื่อวันวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ เรื่อง การบริหารและพัฒนาระบบโทรศัพท์แบบ VoIP เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1C 15-16 ชั้น 1 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย โดยได้มี นายวิชิต คำพิภาค ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ชำนาญงาน เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้

อ่านต่อ

กิจกรรมการจัดการความรู้ "การใช้งานระบบบริหารงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน"

เมื่อวันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ เรื่อง การใช้งานระบบบริหารงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน เมื่อวันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1C 15-16 ชั้น 1 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายโดยได้มี นางสาวกมลวรรณ จันทป นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ เป็นถ่ายทอดความรู้

อ่านต่อ

CONNECT WITH US

Copyright © 2017 The Office of Computer and Networking Ubon Ratchathani University

85 Sathonlamark Road, Warin Chamrap, Ubon Ratchathani 34190

Tel +66 4 535 3102, Fax +66 4 535 3114