การให้บริการประชาชน

ประเภทการให้บริการ ขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้

10การขอรับใบรับรองหลักฐานทางการศึกษา.pdf
01ขอลาพักการศึกษา.pdf
02การขอรักษาสถานภาพ.pdf
03การขอคืนสถานภาพนักศึกษา.pdf
04การขอกลับเข้าศึกษา.pdf
05การขอถอนรายวิชาติดสัญลักษณ์ W.pdf
06การขอถอนรายวิชาไม่ติดสัญลักษณ์ W และได้เงินคืน.pdf
07การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอื่น.pdf
08การขอทราบรหัสผ่านเข้าระบบ REG ของนักศึกษา.pdf
09การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอื่น.pdf
11การขึ้นทะเบียนนักศึกษา.pdf
12การเทียบโอนรายวิชา.pdf
13การขอแก้ไขผลการเรียน.pdf
14การย้ายคณะและย้ายสาขา.pdf
15การขอสำเร็จการศึกษา.pdf
16การต่อทะเบียนนักศึกษาหลังกำหนด.pdf
17การขอลงทะเบียน.pdf
18การขอลงทะเบียนเรียนต่ำหรือเกินกว่าที่กำหนด.pdf
19การขอลงทะเบียนภายหลังพ้นกำหนด.pdf

แบบฟอร์มคำร้อง