ทักษะด้านการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy)

ภาพการอบรม

วันที่ 29 มิถุนายน 2564

วันที่ 10 กรกฎาคม 2564

วันที่ 2 สิงหาคม 2564

วันที่ 11 สิงหาคม 2564

วันที่ 23 สิงหาคม 2564

สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จัดกิจกรรมการอบรม “พัฒนาทักษะด้านดิจิทัล” Digital Literacy สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้พร้อมก้าวสู่ Smart University ซึ่งดำเนินการอบรมให้กับ “สำนักวิทยบริการ” นำทีมโดย ดร.ภาคภูมิ สืบนุการณ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

วันที่ 26 สิงหาคม 2564

วันที่ 6 กันยายน 2564

สำนักคอมพิวเตอร์ฯ จัดกิจกรรมการอบรม “พัฒนาทักษะด้านดิจิทัล” Digital Literacy สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้พร้อมก้าวสู่ Smart University ซึ่งดำเนินการอบรมให้กับบุคลากร “คณะวิศวกรรมศาสตร์” เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2

วันที่ 8 กันยายน 2564

สำนักคอมพิวเตอร์ฯ จัดกิจกรรมการอบรม “พัฒนาทักษะด้านดิจิทัล” Digital Literacy สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้พร้อมก้าวสู่ Smart University ซึ่งดำเนินการอบรมให้กับบุคลากร “คณะนิติศาสตร์” เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2

วันที่ 23 ธันวาคม 2564

สำนักคอมพิวเตอร์ฯ จัดกิจกรรมการอบรม “พัฒนาทักษะด้านดิจิทัล” Digital Literacy สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้พร้อมก้าวสู่ Smart University ซึ่งดำเนินการอบรมให้กับบุคลากร “สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ" เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2