งานบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

งานวิจัยสถาบัน งบประมาณ ปี 2561 (20,000 บาท)

เรื่อง : การพัฒนาหัวข้อบริการวิชาการด้านการเรียนการสอน ของคณะวิทยาศาสตร์ ให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน

คณบดี

ผศ.ดร.ชริดา ปุกหุต

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รองคณบดี

บริการวิชาการ

ดร.สุรสิทธิ์ สุทธิคำภา

รายงานการประชุม

นางลลิตภัทรา ริมทอง

  • งานบริการวิชาการ
  • หน่วยตรวจวิเคราะห์
  • โอลิมปิกวิชาการ

นางสมหญิง บุตรจอมชัย

  • งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
  • YSC
  • ห้องเรียนพิเศษ