งานบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


ผศ.ดร.ชริดา ปุกหุต

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นางลลิตภัทรา ริมทอง

นางสมหญิง บุตรจอมชัย