ТРЕНЬОР ПО ФУТБОЛ

Обучението включва 3 семестъра и държавен изпит по теория и практика на професията.

Такса за един семестър – 950 лв.

Използват се електронни и дистанционни форми на предоставяне на учебните материали, постоянна връзка с учебните отдели и информация за колежанското положение.

Лицето, придобило четвърта степен на професионална квалификация по професията "Треньор", може да заема следните длъжности от Националния квалификатор на професиите:

- Спортен треньор;

- Инструктор и сродни на тях;

- Помощник-треньор;

- Ръководител на програми за отдих и спорт;

- Личен треньор;

- както и други длъжности, допълнени при актуализиране на НКПД.

Треньорът по вид спорт осъществява своята дейност в съответствие със Закона за физическото възпитание и спорта и подзаконовите му нормативни актове. Правоспособност по професията се придобива съгласно Наредба No2 от 2017 г. за професионалната правоспособност и квалификацията на спортно-педагогическите кадри (ДВ, бр. 29 от2017 г.).