คลังสื่อและนวัตกรรมโรงเรียนเถินวิทยา

โรงเรียนเถินวิทยา อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ได้จัดทำเว็บไซต์คลังสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวม จัดเก็บและเป็นแหล่งรวบรวมและเผยแพร่สื่อและนวัตกรรมทางการศึกษาของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเถินวิทยา อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจศึกษาต่อไป

:: แหล่งรวบรวมสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา โรงเรียนเถินวิทยา อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ::

 :: ผลงานสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา ::

ว่าที่ร้อยตรีพิชชากร สมเสมอ

นางศิริกุล  คำพิมูล

จำนวนสื่อและนวัตกรรมจำแนกตามลักษณะสื่อ โรงเรียนเถินวิทยา ปีการศึกษา 2/2565 - 2/2566