นักเรียนลงทะเบียนขอเรียนซ่อมเสริมและสอบแก้ตัว

โดยคลิกเลือกระดับชั้นของตนเอง

นักเรียนที่มีผลการประเมินไม่ผ่าน ในปีการศึกษา2562 - 2563 ทุกระดับชั้น