แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565

แจ้งนัดหมายคุณครู ผู้รับผิดชอบกิจกรรม

1.กรอกข้อมูลออนไลน์ตามแบบสรุปรายงานกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2564 (ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2565) docs.google.com/spreadsheets/d/1fq2l48dXsWD75IirOWU1M1UdYM6ShsrkOEpPIYjfufM/edit#gid=1988995157

2. ส่งรายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ที่งานแผนงานโดยลงลายมือชื่อผู้รับผิดชอบกิจกรรม และผู้เห็นชอบกิจกรรมอย่างครบถ้วน (ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2565)โดยดาวน์โหลด แบบฟอร์มจาก คลิกที่นี

3. จัดส่งรายงานกิจกรรมในรูปเล่มโดยแยกเป็นกลุ่มงาน / กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 (หากกลุ่มสาระฯจะเก็บไว้เป็นข้อมูลสารสนเทศ ขอให้นำส่ง 2 เล่ม)

4.รายละเอียดของกิจกรรมและการใช้จ่ายงบประมาณตามกิจกรรม สามารถศึกษาได้จากลิงค์ต่อไปนี้ drive.google.com/drive/folders/15NZ5qUQESfKIdm2BpXudOmQzEV0Wz13a (ลิงค์รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม)

docs.google.com/spreadsheets/d/1f5L6suamO7bN_WNcqhX4oYetSqvhn8i8TgFGo7OaaFc/edit#gid=1270197886 (รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ)

เรียน คุณครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2565

งานแผนงานขออนุญาตนัดหมาย ดังนี้

  1. ให้คุณครูตรวจสอบงบประมาณแต่ละกิจกรรมที่ได้รับการจัดสรรในปีการศึกษา 2565 รายละเอียดคลิก

  2. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มโครงการ/กิจกรรม ปีการศึกษา 2565 กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน และลงรายมือชื่อผู้รับผิดชอบกิจกรรม ผู้เสนอกิจกรรม และปริ้นนำส่งที่งานแผนงาน ภายในวันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 ลิงค์สำหรับดาวน์โหลดแบบฟอร์มโครงการ 65 ดาวน์โหลด

  3. ส่งไฟล์รายละเอียดของกิจกรรม (ไฟล์ Word) ปีการศึกษา 2565 ภายในวันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 ตามลิงค์ คลิกส่ง

  4. ข้อมูลประกอบการเขียนกิจกรรม ยุทธศาสตร์ชาติ สพฐ. สพม.อบอจ. กลยุทธ์ของโรงเรียน ดาวน์โหลด ไฟล์ PDF ไฟล์ WORD

หมายเหตุ แบบฟร์อมกิจกรรมมีการปรับเปลี่ยน ขอให้คุณครูใช้แบบฟร์อมของ ปีการศึกษา 2565 เท่านั้นครับ (ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลง เช่น Keyword คำว่าโครงการ ปี 64 ในปี 65 จะใช้คำว่ากิจกรรม และมีการเปลี่ยนแปลงข้อความอีกหลายจุด ขอให้คุณครูตรวจสอบให้ดี ก่อนนำส่งครับ)

แผนปฎิบัติการ ปีการศึกษา2564

แบบสรุปรายงานกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ

โครงการ/กิจกรรม

ปีการศึกษา 2564

รวมเล่มแผนปฏิบัติประจำปีการศึกษา 2564 .pdf

แผนปฏิบัติการ

ประจำปีการศึกษา 2564

สรุปแผนปฏิบัติประจำปีการศึกษา 2564 (รวมปก).pdf

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษษา 2564

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2564-2567

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2563-66 .pdf

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2564-2567

แผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2563