โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการจัดการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้เงื่อนไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่นักเรียนไม่สามารถมาเรียนได้ตามปกติดังนี้

1. On-site : การจัดการเรียนการสอนแบบปกติที่โรงเรียน (มาตรการ ศบค.) หมายถึง การจัด การเรียนการสอนแบบปกติที่โรงเรียน โดยโรงเรียนสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข และ สาธารณสุขจังหวัดอย่างเคร่งครัด และมีเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

1.1) นักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนทางไกลหรือ มีอุปกรณ์สำหรับการเรียน การสอนทางไกลไม่เพียงพอ (เช่น ครอบครัวมีบุตรหลาน 2 คน แต่มีโทรทัศน์ 1 เครื่อง)

1.2) นักเรียนที่ไม่มีผู้ปกครองดูแลในขณะเรียนทางไกลอยู่ที่บ้าน ซึ่งอาจส่งผลต่อความปลอดภัย ของนักเรียน

1.3) นักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนทางไกล (ข้อ 1) และไม่มีผู้ปกครองดูแล (ข้อ 2)

1.4) โรงเรียนอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

1.5) โรงเรียนขนาดเล็กที่สามารถจัดการเรียนการสอนตามมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข และสาธารณสุขจังหวัด

2. On-air : การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบโทรทัศน์หมายถึง การจัดการเรียนการสอน ผ่านระบบโทรทัศน์ใช้สัญญาณดาวเทียม KU-Band (จานทึบ) C-Band (จานโปร่ง) ระบบเคเบิ้ลทีวี (Cable TV) ระบบ Application TV และระบบ IPTV ซึ่งเป็นช่องทางในการเผยแพร่การเรียนรู้ DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ ในระดับอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

3. Online : การจัดการเรียนการสอนแบบถ่ายทอดสด หมายถึง การจัดการเรียนการสอน ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในลักษณะการสื่อสารสองทาง ซึ่งเป็นการเรียนการสอนแบบถ่ายทอดสด (LIVE) ระหว่างครูและนักเรียน โดยนักเรียนจะต้องมีความพร้อมด้านอุปกรณ์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

4. On-demand : การจัดการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง การจัดการเรียน การสอนสำหรับนักเรียนที่สามารถเรียนรู้ผ่านเว็บไซต์ DLTV (www.dltv.ac.th), Youtube (DLTV 1 Channel – DLTV 12 Channel), Application DLTV, DLIT (www.dlit.ac.th), Application DLIT หรือ OBEC Content Center บน Smart Phone / Tablet

5. On-hand : การจัดการเรียนการสอนด้วยการนำส่งเอกสารที่บ้าน หมายถึง การจัดการเรียน การสอนสำหรับนักเรียนที่ไม่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนทางไกล โดยการนำหนังสือ เรียน แบบฝึกหัด ใบงาน และสื่อการเรียนรู้อื่น ๆ ไปให้นักเรียนได้เรียนรู้ที่บ้าน ภายใต้ความดูแลช่วยเหลือของ ผู้ปกครองในขณะที่เรียนรู้