เอกสารดาวโหลด

งานบริหารบุคคลและกิจการนักเรียน

 

แบบฟอร์มกลุ่มบริหารงานบุคคล

เอกสารหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู ว9/2564 หรือ วPA

วีดีโออธิบาย PA1-PA5

คู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง PDF

หลักฐานอะไรบ้างที่ครูต้องใช้สำหรับขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ วPA

หลักฐานที่ครูต้องนำเสนอคือ นำเสนอ 2 ด้าน

ด้านที่ 1

1. แผนการจัดการเรียนรู้ตามที่ปรากฏในไฟล์วิดิทัศน์บันทึกการสอน

2. ไฟล์วิดิทัศน์บันทึกการสอน จำนวน 2 ไฟล์ (วิดิทัศน์บันทึกการสอน) (วิดิทัศน์ สภาพปัญหาที่มา)

ด้านที่ 2

ผลลัพธ์ในการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน 

2. การจัดการชั้นเรียนตามไฟล์วิดิทัศน์ ที่บันทึกการสอน ที่ได้เสนอไว้ในด้านที่ 1 (นำเสนอโดยวิดิทัศน์ หรือไฟล์ PDF ไฟล์ ภาพ)


ต้องมีการตรวจร่องรอยหลักฐานการบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้

1. ด้านการจัดการเรียนรู้

2. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้เอกสารการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน

แบบฟอร์มกิจการนักเรียน


1.กจ.นร.01 แบบบันทึกการมาสาย ดาวน์โหลดที่นี่   word PDF

2. กจ.นร.02 แบบสัญญา (MOU) ผู้ปกครองกับการรักษาระเบียบวินัยของโรงเรียน  Word   PDF

3. กจ.นร.03 แบบขออนุญาตเข้าชั้นเรียน Word่  PDF

4. กจ.นร.04 คำร้องขอลาออก   Word่  PDF

5. กจ.นร.05 ใบอนุญาตออกนอกโรงเรียน   Word่  PDF

6. กจ.นร.06 แบบคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ  Word่  PDF

7. กจ.นร.07 ขออนุญาตทำกิจกรรมหลังเลิกเรียน  Word่  PDF

8. กจ.นร.08 คำร้องขอแก้คะแนนพฤติกรรมนักเรียน  Word่  PDF

9. กจ.นร.09 แบบคำร้องขออนุญาตนำโทรศัพท์มือถือมาโรงเรียน  Word่  PDF

10. กจ.นร.10 แบบบันทึกการยึดโทรศัพท์  Word่  PDF

11. กจ.นร.11 บันทึกการปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน Word่  PDF

12. กจ.นร.12 การทำทัณฑ์บนนักเรียน Word่  PDF

13. กจ.นร.13 แบบบันทึกการสอบปากคำของนักเรียน Word่  PDF

14. กจ.นร.14 คำร้องขอย้ายออก  Word่  PDF

15. กจ.นร.15 ใบขออนุญาตนำรถจักรยานยนต์มาโรงเรียน Word่  PDF

16. กจ.นร.16 คำร้องขออนุญาตเรียนออนไลน์ Word่  PDF

17. กจ.นร.17 ใบลานักเรียน/ลากิจ/ลาป่วย   Word่  PDF

18. กจ.นร.18 ใบลานักเรียน/ลากิจ/ลาป่วย/ (ผู้ปกครองต้องมาลาเอง)    Word่  PDF

19. กจ.นร.19 แบบติดตามนักเรียนขาดเรียนของครูที่ปรึกษ Word่  PDF

20. กจ.นร.20 แบบบันทึกความผิดของนักเรียน Word่  PDF

21. กจ.นร.21 

22. กจ.นร.22 บันทึกเก็บสิ่งของได้  Word่  PDF

23. กจ.นร.23 บันทึกรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนักเรียน PDF

24. กจ.นร.24 แบบติดตามนักเรียนขาดเรียนของครูที่ปรึกษา PDF

25. กจ.นร.25 แบบบันทึกกระทำผิดของนักเรียน Word่  PDF

26. กจ.นร.26 แบบเชิญผู้ปกครอง Word่  PDF

27. กจ.นร.27 แบบรายงานการสอบสวนนักเรียนต่อผอ Word่  PDF

28. กจ.นร.28 แบบแจ้งพฤติกรรมนักเรียนให้ครูที่ปรึกษาทราบ Word่  PDF

29. กจ.นร.29 แบบแจ้งพฤติกรรมรวม Word่  PDF

เอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

1.การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล

       1. ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล เอกสาร Word่  PDF

       2. แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน เอกสาร

       3. แบบสรุปผลการเยี่ยมบ้านนักเรีนย เอกสาร

       4. แบบบันทึกการสังเกต เอกสาร

       5. แบบบันทึกการสอบสัมภาษณ์ เอกสาร

2. การคัดกรองนักเรียน ประกอบด้วย

       1. SDQ แบบประเมินตนเอง ฉบับนักเรียน เอกสาร

       2. SDQ แบบประเมินตนเอง ฉบับครูประเมิน เอกสาร

       3. SDQ แบบประเมินตนเอง ฉบับผู้ปกครอง เอกสาร

       4. การให้คะแนนและการแปลผล เอกสาร

       5. แบบบันทึกการคัดกรองรายบุคคล เอกสาร

       6. แบบสรุปคัดกรองนักเรียน เอกสาร

       7. เกณฑ์การคัดกรองนักเรียน เอกสาร

       8. แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ เอกสาร 

       9. การให้คะแนนและการแปลผล เอกสาร

3. การส่งเสริมและการพัฒนานักเรียน ประกอบด้วย

       1. แบบบันทึกการจัดกิจกรรมโฮมรูม เอกสาร

       2. สรุปแบบแก้ไขพฤติกรรมและส่งเสริมนักเรียน เอกสาร 

       3. แบบประเมินการจัดกิจกรรมโฮมรูป เอกสาร

       4. สรุปผลการจัดกิจกรรมโฮมรูม เอกสาร

       5. แบบบันทึกการจัดกิจกรรรมส่งเสริมพฤติกรรม เอกสาร

       ุ6. แบบรายงานผลการจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน เอกสาร

       7. แบบบันทึกการสรุปผลการจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน เอกสาร

       8. แบบสรุปผลการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนานักเรียน เอกสาร

4. การป้องกันและแก้ไขปัญหา ประกอบด้วย

       1. แบบบันทึกการติดตามดูและนักรเรียน เอกสาร

       2. แบบบันทึกการติดต่อผู้ปกครอง เอกสาร

       3. แบบบันทึกพฤติกรรมการเฝ้าระวังดูแลช่วยเหลือนักเรียน เอกสาร

       4. แบบบันทึกการให้คำปรึกษา เอกสาร

       5. แบบบันทึกการประชุมให้คำปรึกษา เอกสาร

       6. แบบบันทึกการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล เอกสาร

       7. แบบสรุปผลการดำเนินงานการป้องกันและการแก้ไขปัญหานักเรียน เอกสาร

8. คู่มือการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน PDF

5. การส่งต่อ ประกอบด้วย

       1. แบบบันทึกการส่งต่อนักเรียน (ภายใน) เอกสาร>

       2. ของความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนเพื่อส่งต่อหน่วยงานภายนอก เอกสาร

       3. แบบรายงานแจ้งผลการช่วยเหลือนักเรียน เอกสาร

       4. แบบสรุปผลการส่งต่อเรียน เอกสาร

       5. สรุปผลการคัดกรองนักเรียนรายบุคคล เอกสาร