บริหารงานบุคคล

ขอบข่ายงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

1. งานวางแผนอัตรากำลังและการกำหนดตำแหน่ง

2 งานทะเบียนประวัติและเครื่องราชอิสริยาภรณ์

3 งานพัฒนาบุคลากร

4 งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

5 งานวินัยและรักษาวินัย

6 งานส่งเสริมและประเมินวิทยฐานะ

7 งาระดับชั้นและครูที่ปรึกษา

8 งานวินัยและความประพฤตินักเรียน

9 งานส่งเสริมประชาธิปไตย

10 งานส่งเสริมกิจการนักเรียน

11 งานคณะสี

12 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

13 งานป้องกันและแก้ปัญหาสิ่งเสพติด

14 งานเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อการพัฒนาการศึกษา

15 งานสำนักงาน