ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา

มารู้จักกับโครงการโรงเรียนสุจริต


การทุจริตเป็นปัญหาที่ทำลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาที่สะท้อนวิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคมต้องมีค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตและการโกงทุกรูปแบบโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ต้องมาอยู่ร่วมกันในห้องเรียนและในโรงเรียนนักเรียนแต่ละคนอาจมาจากสภาพครอบครัวที่ต่างกัน อาจมีพฤติกรรมบางอย่างที่ไม่พึงประสงค์ เช่น การขโมยของคนอื่นมาเป็นของตน การพูดจาก้าวร้าว พูดปด พูดคำหยาบ การเล่นกันด้วยความรุนแรง เป็นต้น

ปัจจุบันปัญหาคอรัปชั่นถือได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นประเทศ ที่พัฒนาแล้วหรือประเทศที่ด้อยพัฒนาและการคอรัปชั่นได้กลายมาเป็นปัญหาที่มีความสำคัญที่สุดปัญหาหนึ่งของหลายประเทศโดยปัญหานี้ยังไม่มีทีท่าว่าจะหมดไปอีกทั้งยังทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆสำหรับประเทศไทยปัญหาคอรัปชั่นเกิดขึ้นในสังคมไทยมาช้านานและมีแนวโน้มที่จะมีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งพบปัญหาดังกล่าวเกือบทุกภาคส่วน ถึงแม้รัฐบาลมีความพยายามป้องกันและแก้ไขมาโดยตลอดแต่ดูเหมือนว่าปัญหาการคอรัปชั่นก็ไม่ได้ถูกแก้ไขเท่าใดนักเนื่องจากการรายงานผลการจัดอันดับค่าดรรชนีภาพลักษณ์คอรัปชั่นของประเทศไทยในอดีตตั้งแต่ปี พ.ศ.2541จนถึงปี พ.ศ.2554 พบว่าค่าดรรชนีภาพลักษณ์คอรัปชั่นยังอยู่ในระดับต่ำนั่นคืออยู่ที่ระดับ 32 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน มาโดยตลอด ซึ่งเป็นเครื่องชี้วัด ที่สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาคอรัปชั่นในระดับที่สูงและมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้น ซึ่งน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งแสดงให้เห็นถึงการดำเนินงานในการต่อต้านการคอรัปชั่นของประเทศไทยที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนั้น ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับสถาบันจิตวิทยาความมั่นคงสถาบันวิชาการป้องกันประเทศได้ให้โรงเรียนเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” ภายใต้ชื่อ “โรงเรียนสุจริต (Upright School)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการพัฒนาผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลเป็นผู้นำแห่งการเรียนรู้มีระบบวิถีพอเพียง มีความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบและปราศจากอบายมุขบนฐานการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงอันจะนำไปสู่องค์กรที่ทันสมัย โดยเน้นไปที่คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต คือ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ

โครงการ “โรงเรียนสุจริต” นี้เป็นโครงการที่มีการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นถึงความสำคัญของการคิดอย่างมีเหตุผล คุณค่าความดี การรู้ผิดชอบชั่วดี การภูมิใจในการทำความดีและรังเกียจการโกง รวมถึงการเติบโต ไปเป็นคนเก่งที่ไม่โกงโดยการเน้นทักษะ 5 ด้าน พัฒนาโรงเรียนสู่สากล มีความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ไม่คอร์รัปชัน การเรียนการสอนแบบดังกล่าว เริ่มขึ้นจากการฝึกสอนเด็กในเรื่องง่ายๆ อย่างเช่น การเคารพกฎกติกาสังคมพื้นฐาน อย่างการรู้จักต่อแถว ไม่พูดปด เพื่อให้เมื่อเด็กเติบโตไปจะได้สามารถเคารพกฎของสังคมที่ใหญ่ขึ้นได้


คุณลักษณะสุจริต 5 ประการ


คุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต หมายถึง คุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต 5 ประการ ดังนี้

1. ทักษะกระบวนการคิด หมายถึง นักเรียนมีความสามารถในการจำแนกเปรียบเทียบให้เหตุผลมีวิจารณญาณแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ได้ว่าสิ่งใดควรประพฤติปฏิบัติ และไม่ควรประพฤติปฏิบัติ ไม่ให้เกิดการการกระทำใดๆ

เพื่อตนเองหรือผู้อื่นให้ได้รับผลประโยชน์ที่ไม่มีสิทธิ์จะได้รับโดยวิธีการที่ไม่ถูกต้อง ไม่ซื่อสัตย์

2. มีวินัย หมายถึง นักเรียนมีจิตสำนึกในบทบาทและหน้าที่ของตนเองและปฏิบัติตาม ข้อตกลง ข้อบังคับ กติกา ระเบียบ กฎหมายของครอบครัว โรงเรียน สังคม และยอมรับผลที่เกิดจากการปฏิบัติเคารพสิทธิของผู้อื่นและเป็นพลเมืองที่ดีของชุมชน สังคมประเทศชาติและสังคมโลก

3. ซื่อสัตย์สุจริต หมายถึง นักเรียนแสดงออกถึงความประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเอง ครอบครัว

สังคมและโลกทั้งทางกาย วาจา และใจ

4. อยู่อย่างพอเพียง หมายถึง นักเรียนมีการดำเนินชีวิตโดยยึดหลักความพอประมาณ ความมีเหตุผล

มีภูมิคุ้มกันสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

5. มีจิตสาธารณะ หมายถึง นักเรียนมีการช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจไม่หวังผลตอบแทน เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม โรงเรียน ชุมชน สังคม