วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการบริหารจัดการศึกษา 

การแก้ไขปัญหานักเรียนที่มีผลการเรียน 0, ร โดยใช้ TUPPT Model 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 

การดำเนินกิจกรรมตามวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)

กิจกรรมเติมเต็มความรู้ทางวิชาการ

"เตรียมพัฒน์ เตรียมพร้อม สู่รั้วมหาลัย"

กิจกรรมติว TGAT TPAT A-Level
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ระว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2566 โดยวิทยากรชื่อดัง

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ สู่ วPA

ระยะที่ 1 วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2566 (Online ผ่าน MS Teams)
โดย นางสาววิชุดา จินดา ข้าราชการบำนาญ ครูเชี่ยวชาญ  

และนางเทพนรินทร์  ลาพาสระน้อย  ครูเชี่ยวชาญ
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

รับชมวิดีโอย้อนหลังและเอกสารประกอบการอบรม คลิก

การประชุมครููประจำวิชาและครูที่ปรึกษาประจำเดือน

เพื่อติดตามและแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนานักเรียนที่เสี่ยงติด 0 ร โดยดำเนินการสอดคล้องกับรูปแบบการบริหาร
TUPPT Model  (P) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
โดยแต่ละระดับชั้นมีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีคะแนนเสี่ยงติด 0 ร

เพื่อให้ครูประจำวิชาและผู้ปกครองได้ร่วมกันหาแนวทางป้องกันก่อนติด 0 ร โดยผู้ปกครองจะได้พบครูประจำวิชาและรับภาระงานของนักเรียนที่ยังค้าง และมีช่องทาง (Line) ติดตามความก้าวหน้าของนักเรียน

กิจกรรมคลินิกวิชาการกลุ่มสาระต่าง ๆ

เพื่อพัฒนาและช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาด้านผลการเรียน โดยดำเนินการตาม 5 กลุ่มสาระ ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศและสังคมศึกษา ฯ

จุลสารประชาสัมพันธ์กิจกรรม

เพื่อสรุปการดำเนินกิจกรรมที่พัฒนาครูผู้สอนให้จัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การวิจัยในชั้นเรียน การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การสร้างและพัฒนาสื่อและนวัตกรรม

รางวัลการบริหารการจัดการเรียนรู้

รางวัลชนะ (เลิศระดับดีเด่น)

รางวัลผลงาน/นวัตกรรมที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)

โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้านการบริหารจัดการศึกษา

โล่รางวัลสถานศึกษาขนาดใหญ่ที่มีการบริหารจัดการในการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ยอดเยี่ยม

การประกวดนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ “SESAO 4 Online Teaching Awards”  ในงานสัมมนาออนไลน์ SESAO PathumThani Webinar 2021 “Blended Learning : A new normal for 21st century learners.”  โดย สพม.ปทุมธานี

รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง 

ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ที่มีการบริหารจัดการในการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ยอดเยี่ยม ในการประกวดนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ “SESAO 4 Online Teaching Awards”    รางวัลระดับเหรียญทอง 

ในการประกวดนวัตกรรมการบริหารจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

ข่าวสารวิชาการ (News Update)

ปฎิทินดำเนินกิจกรรมของโรงเรียน ปี 2566.xlsx